Oamk
Oamk:n koulutusalajärjestöjen myymälä- ja kahvilatoiminta ei saa jatkoa Linnanmaalla – toiminta siirtyy opiskelijakunnan vastuulle

Oamk:n kou­lu­tus­ala­jär­jes­tö­jen myy­mä­lä- ja kah­vi­la­toi­min­ta ei saa jatkoa Lin­nan­maal­la – toi­min­ta siirtyy opis­ke­li­ja­kun­nan vas­tuul­le

19.05.2020 13:53 0
"Taidetta tulisi olla enemmän esillä työpaikoilla" – Oulun ammattikorkeakoulun uusien tilojen seinät eivät tahdo riittää yli 500 teoksen taidekokoelmalle, ratkaisuksi suunnitellaan taidelainaamoa henkilökunnalle

"Tai­det­ta tulisi olla enemmän esillä työ­pai­koil­la" – Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun uusien tilojen seinät eivät tahdo riittää yli 500 teoksen tai­de­ko­koel­mal­le, rat­kai­suk­si suun­ni­tel­laan tai­de­lai­naa­moa hen­ki­lö­kun­nal­le

18.05.2020 19:00 0
Oamkin kätilö- ja ensihoitajakoulutuksiin kova pyrky – yhtä ensihoitajan paikkaa tavoittelee 53 hakijaa

Oamkin kätilö- ja en­si­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­siin kova pyrky – yhtä en­si­hoi­ta­jan paikkaa ta­voit­te­lee 53 hakijaa

02.04.2020 17:53 7
"Tärkeää on se, miten tullaan toimeen ja tehdään yhteistyötä, eikä se kuinka samanlaisia ollaan" – opiskelijakuntien edustajat puivat yhteiskampuksen uhkia ja mahdollisuuksia

"Tär­keää on se, miten tullaan toimeen ja tehdään yh­teis­työ­tä, eikä se kuinka sa­man­lai­sia ollaan" – opis­ke­li­ja­kun­tien edus­ta­jat puivat yh­teis­kam­puk­sen uhkia ja mah­dol­li­suuk­sia

20.02.2020 06:00 0
Tilaajille
Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston kirjastopalvelut yhdistyvät helmikuusta alkaen

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun ja Oulun yli­opis­ton kir­jas­to­pal­ve­lut yh­dis­ty­vät hel­mi­kuus­ta alkaen

30.01.2020 10:29 2
Oulun ammattikorkeakoulussa ultralujasta teräksestä rakennetulla autolla pyritään parantamaan autojen energiatehokkuutta – "Tavoitteena oli suunnitella mahdollisimman luja ja kevyt auton runkorakenne"

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa ult­ra­lu­jas­ta te­räk­ses­tä ra­ken­ne­tul­la autolla py­ri­tään pa­ran­ta­maan autojen ener­gia­te­hok­kuut­ta – "Ta­voit­tee­na oli suun­ni­tel­la mah­dol­li­sim­man luja ja kevyt auton run­ko­ra­ken­ne"

28.01.2020 23:36 16
137 Oamkin työntekijää siirtyy Oulun yliopiston palvelukseen  –  tulossa uusi yhteinen palveluorganisaatio

137 Oamkin työn­te­ki­jää siirtyy Oulun yli­opis­ton pal­ve­luk­seen – tulossa uusi yh­tei­nen pal­ve­lu­or­ga­ni­saa­tio

12.12.2019 13:25 39

Uu­den­lai­nen mu­siik­ki­pe­da­go­gin tut­kin­to tarjoaa Oulussa myös kirk­ko­mu­sii­kin kou­lu­tuk­sen

11.12.2019 15:43 10
Finnish Nightmares -sarjakuvan luoja Karoliina Korhonen on Oamkin vuoden 2019 alumni

Finnish Night­ma­res -sar­ja­ku­van luoja Ka­ro­lii­na Kor­ho­nen on Oamkin vuoden 2019 alumni

27.09.2019 20:00 2
Oamkiin haki syksyn yhteishaussa 1601 ensisijaista hakijaa – sosionomikoulutukseen eniten hakijoita

Oamkiin haki syksyn yh­teis­haus­sa 1601 en­si­si­jais­ta hakijaa – so­sio­no­mi­kou­lu­tuk­seen eniten ha­ki­joi­ta

19.09.2019 21:43 5
Oamkin avajaisia juhlittiin Teatrialla – "Toivon, että säilytätte tämän innostuksen", rehtori Jouko Paaso totesi

Oamkin ava­jai­sia juh­lit­tiin Teat­rial­la – "Toi­von, että säi­ly­tät­te tämän in­nos­tuk­sen", rehtori Jouko Paaso totesi

04.09.2019 15:45 8

Oulun yli­opis­to ja Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lu esit­tä­vät yt-neu­vot­te­lu­jen aloit­ta­mis­ta – ta­voit­tee­na ei ole vä­hen­tää hen­ki­lös­töä

29.08.2019 11:35 9
Oamkin syksyn yhteishaku alkaa ensi viikolla, haettavana yhteensä 355 aloituspaikkaa

Oamkin syksyn yh­teis­ha­ku alkaa ensi vii­kol­la, haet­ta­va­na yh­teen­sä 355 aloi­tus­paik­kaa

27.08.2019 10:44 2
Oulun ammattikorkeakoulun vapaille aloituspaikoille lisähaku elokuun alussa

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun va­pail­le aloi­tus­pai­koil­le li­sä­ha­ku elokuun alussa

01.08.2019 15:01 46

Kansa saa ää­nes­tää jälleen suo­sik­kiaan ko­ti­mai­sis­ta mu­siik­ki­vi­deois­ta – OMVF:n Kan­san­pum­pe­liää­nes­tys on avattu

01.08.2019 13:27 1
Pelialan ihmiset harmissaan Oulu Game Labin muutoksista – Oamkin rehtori: "Yritysten liikevaihdot eivät ole mairittelevia"

Pe­li­alan ihmiset har­mis­saan Oulu Game Labin muu­tok­sis­ta – Oamkin reh­to­ri: "Y­ri­tys­ten lii­ke­vaih­dot eivät ole mai­rit­te­le­via"

24.07.2019 06:11 51
Kaksi uutta tekniikan alan YAMK-koulutusta Oulun ammattikorkeakouluun, talotekniikka ja hitsausala

Kaksi uutta tek­nii­kan alan YAMK-kou­lu­tus­ta Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­luun, ta­lo­tek­niik­ka ja hit­saus­ala

22.05.2019 10:59 6

Lin­nan­maan kam­puk­sel­le tulossa ener­gia­te­hok­kai­den ajo­neu­vo- ja työ­ko­ne­tek­no­lo­gioi­den ke­hi­tys­ym­pä­ris­tö

23.04.2019 08:48 0
Ensihoidon koulutus Oamkin vetovoimaisin kohde kevään yhteishaussa – jokaista aloituspaikkaa kohden yli 42 hakijaa

En­si­hoi­don kou­lu­tus Oamkin ve­to­voi­mai­sin kohde kevään yh­teis­haus­sa – jo­kais­ta aloi­tus­paik­kaa kohden yli 42 hakijaa

03.04.2019 21:28 11
Oulun ammattikorkeakoulun varainhankintakampanjan loppusumma on yli 1,3 miljoonaa euroa

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun va­rain­han­kin­ta­kam­pan­jan lop­pu­sum­ma on yli 1,3 mil­joo­naa euroa

16.03.2019 11:20 12