Nuoret
Kuukausi
Limingan koulukodin johtaja: Virheitä on korjattu, nykyisin arki on rauhallista ja turvallista

Li­min­gan kou­lu­ko­din joh­ta­ja: Vir­hei­tä on kor­jat­tu, ny­kyi­sin arki on rau­hal­lis­ta ja tur­val­lis­ta

02.07.2020 15:27 5
Tilaajille
Vapaan taiteen tilassa Oulun torilla kutsunäyttelyitä, runoklubi ja kirjakirppis ensi maanantaina

Vapaan taiteen tilassa Oulun torilla kut­su­näyt­te­lyi­tä, ru­no­klu­bi ja kir­ja­kirp­pis ensi maa­nan­tai­na

01.07.2020 15:24 0
Oikeusasiamies puuttui Limingan koulukodin toimintaan – Nuorten keskuudessa kiristämistä, hyväksikäyttöä, kiusaamista ja aseistettua varustautumista

Oi­keus­asia­mies puuttui Li­min­gan kou­lu­ko­din toi­min­taan – Nuorten kes­kuu­des­sa ki­ris­tä­mis­tä, hy­väk­si­käyt­töä, kiu­saa­mis­ta ja aseis­tet­tua va­rus­tau­tu­mis­ta

01.07.2020 13:09 14
Tilaajille
Peltolassa on hoidettu psyykkisesti sairaita kohta vuosisata – Tutki kartasta alueen rakennuksia ja niissä annettavaa hoitoa

Pel­to­las­sa on hoi­det­tu psyyk­ki­ses­ti sai­rai­ta kohta vuo­si­sa­ta – Tutki kar­tas­ta alueen ra­ken­nuk­sia ja niissä an­net­ta­vaa hoitoa

14.06.2020 06:00 5
Tilaajille
Oulun lukioista korkeimman keskiarvon vaati Oulun Lyseon lukio – eniten hakijoita halusi opiskelemaan Kastellin lukioon

Oulun lu­kiois­ta kor­keim­man kes­ki­ar­von vaati Oulun Lyseon lukio – eniten ha­ki­joi­ta halusi opis­ke­le­maan Kas­tel­lin lukioon

12.06.2020 12:42 0
Vanhemmat

Taajuus Z -kir­joi­tus­kil­pai­lu etsii uusia ääniä nuor­ten­kir­joi­hin – voit­ta­jal­le luvassa 5 000 euron pal­kin­to ja kus­tan­nus­so­pi­mus

04.06.2020 09:10 0
Lapset ovat nyt pidempiä kuin koskaan — "Mitä terveempiä lapsia, sitä paremmin he pääsevät pituudessaan geneettiseen potentiaaliinsa"

Lapset ovat nyt pi­dem­piä kuin koskaan — "Mitä ter­veem­piä lapsia, sitä pa­rem­min he pää­se­vät pi­tuu­des­saan ge­neet­ti­seen po­ten­tiaa­liin­sa"

04.06.2020 07:00 4
Tilaajille

Nuo­ril­le aletaan jär­jes­tää yö­ko­ris­ta Oulussa

03.06.2020 20:33 1
Koulujen päättymisen juhlinta poiki 73 häiriötehtävää Oulun poliisilaitoksen alueella – "Ylilyönneiltä ei täysin vältytty, mutta pääsääntöisesti nuoriso juhli asiallisesti"

Kou­lu­jen päät­ty­mi­sen juh­lin­ta poiki 73 häi­riö­teh­tä­vää Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la – "Y­li­lyön­neil­tä ei täysin väl­tyt­ty, mutta pää­sään­töi­ses­ti nuoriso juhli asial­li­ses­ti"

31.05.2020 10:37 1
Koronakriisi riisti siirtymäriitin, mutta irti on silti päästettävä
Kolumni Sanna Keskinen

Ko­ro­na­krii­si riisti siir­ty­mä­rii­tin, mutta irti on silti pääs­tet­tä­vä

30.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Poliisi huolissaan nuorten törkeiden ylinopeuksien kasvusta koronaepidemian aikana - rikosten määrässä kasvua hieman yli puolet verrattuna samaan aikaan vuotta aiemmin

Poliisi huo­lis­saan nuorten tör­kei­den yli­no­peuk­sien kas­vus­ta ko­ro­na­epi­de­mian aikana - ri­kos­ten mää­räs­sä kasvua hieman yli puolet ver­rat­tu­na samaan aikaan vuotta aiemmin

29.05.2020 14:43 0
Poliisi muistuttaa, että suuria kokoontumisia ei suositella koulujen päättäjäisviikonloppuna koronavirusepidemian vuoksi - vanhemmilla on vastuu lasten juhlinnasta

Poliisi muis­tut­taa, että suuria ko­koon­tu­mi­sia ei suo­si­tel­la kou­lu­jen päät­tä­jäis­vii­kon­lop­pu­na ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian vuoksi - van­hem­mil­la on vastuu lasten juh­lin­nas­ta

27.05.2020 12:52 0
Lukijalta Mielipide Kerttu Ek

Nuoret potevat il­mas­to­ah­dis­tus­ta – ai­kuis­ten pitäisi ottaa vas­tuu­ta ja tehdä to­del­li­sia sekä toi­mi­via pää­tök­siä ym­pä­ris­tön hyväksi

24.05.2020 06:00 1
Tilaajille
Kesätyö kiinnostaa nuoria Pohjois-Suomessa – yläkoululaiset ja lukiolaiset arvostavat hyvää palkkaa

Kesätyö kiin­nos­taa nuoria Poh­jois-Suo­mes­sa – ylä­kou­lu­lai­set ja lu­kio­lai­set ar­vos­ta­vat hyvää palkkaa

18.05.2020 08:00 0
Kesätyöhaku alkaa Kempeleessä – vaihtoehtoina kunnan työt, kesätyöseteli sekä kesäyrittäjyys

Ke­sä­työ­ha­ku alkaa Kem­pe­lees­sä – vaih­to­eh­toi­na kunnan työt, ke­sä­työ­se­te­li sekä ke­sä­yrit­tä­jyys

28.01.2020 15:22 0
Uutiselle ääni
Lukijalta

Uu­ti­sel­le ääni

06.02.2018 13:19 0
Taitaja-stipendit Hertan maailman Niina Grönholmille ja pikajuoksija Samuel Purolalle

Tai­ta­ja-sti­pen­dit Hertan maail­man Niina Grön­hol­mil­le ja pi­ka­juok­si­ja Samuel Pu­ro­lal­le

13.11.2017 21:00 4
Robin joutui äkkijarruttamaan

Robin joutui äk­ki­jar­rut­ta­maan

12.08.2016 09:51 0

Ky­se­ly­tut­ki­mus nuorten somen käy­tös­tä käyn­nis­sä

07.06.2016 13:05 0

Tai­de­kou­lun nuoret esit­tä­vät näy­tel­män Karkki vai kep­po­nen

22.01.2016 14:04 0