Metsästys
Viimeisin 4 tuntia
MT: Suurin osa suomalaisista kannattaa valkoposkihanhen metsästystä

MT: Suurin osa suo­ma­lai­sis­ta kan­nat­taa val­ko­pos­ki­han­hen met­säs­tys­tä

09:47 14
Viikko
Karhulupien määrä kasvoi – karhun metsästys alkaa 20. elokuuta

Kar­hu­lu­pien määrä kasvoi – karhun met­säs­tys alkaa 20. elo­kuu­ta

10.07.2020 15:09 0
Suomen Riistakeskus myönsi Oulun alueelle lähes 5200 hirvenpyyntilupaa – metsästyskausi alkaa lokakuussa

Suomen Riis­ta­kes­kus myönsi Oulun alueel­le lähes 5200 hir­ven­pyyn­ti­lu­paa – met­säs­tys­kau­si alkaa lo­ka­kuus­sa

10.07.2020 13:21 1
Karhunpennun Kuusamossa ampuneen miehen tuomio pysyi hovioikeudessa – syyllistyi törkeään metsästysrikokseen

Kar­hun­pen­nun Kuu­sa­mos­sa am­pu­neen miehen tuomio pysyi ho­vi­oi­keu­des­sa – syyl­lis­tyi tör­keään met­säs­tys­ri­kok­seen

09.07.2020 10:03 0
Tilaajille
Pohjoisen hirvenmetsästys aikaistumassa viikolla – muutosten syynä aikainen talvi ja vaikeat lumiolosuhteet

Poh­joi­sen hir­ven­met­säs­tys ai­kais­tu­mas­sa vii­kol­la – muu­tos­ten syynä ai­kai­nen talvi ja vaikeat lu­mi­olo­suh­teet

07.07.2020 13:33 0
Tilaajille
Karhujen metsästyskiintiötä kasvatettiin – tarkoituksena vähentää muun muassa porotalouden kärsimiä karhuvahinkoja

Kar­hu­jen met­säs­tys­kiin­tiö­tä kas­va­tet­tiin – tar­koi­tuk­se­na vä­hen­tää muun muassa po­ro­ta­lou­den kär­si­miä kar­hu­va­hin­ko­ja

06.07.2020 12:26 2
Vanhemmat
Valkoposkihanhen metsästystä kannattava kansalaisaloite sai yli 50 000 allekirjoitusta

Val­ko­pos­ki­han­hen met­säs­tys­tä kan­nat­ta­va kan­sa­lais­aloi­te sai yli 50 000 al­le­kir­joi­tus­ta

05.06.2020 12:08 0
MTK: valkoposkihanhien aiheuttamat peltovahingot "räjähtivät aivan uudelle tasolle" – lintua toivotaan siirrettäväksi luonnonsuojelulaista metsästyslain piiriin

MTK: val­ko­pos­ki­han­hien ai­heut­ta­mat pel­to­va­hin­got "rä­jäh­ti­vät aivan uudelle ta­sol­le" – lintua toi­vo­taan siir­ret­tä­väk­si luon­non­suo­je­lu­lais­ta met­säs­tys­lain piiriin

05.06.2020 07:40 4
Metsästäjäliiton ehdotus: valkoposkihanhen suojametsästyksessä seurattava Ruotsin ja Tanskan mallia peltovahinkojen ehkäisemiseksi – "Vahingot ylittävät jo sietokynnyksen"

Met­säs­tä­jä­lii­ton eh­do­tus: val­ko­pos­ki­han­hen suo­ja­met­säs­tyk­ses­sä seu­rat­ta­va Ruotsin ja Tanskan mallia pel­to­va­hin­ko­jen eh­käi­se­mi­sek­si – "Va­hin­got ylit­tä­vät jo sie­to­kyn­nyk­sen"

04.06.2020 11:08 1
Lukijalta Mielipide Hanna-Leena Mattila

Val­ko­pos­ki­han­hien suo­ja­met­säs­tys sal­lit­ta­va – hanhet tu­hoa­vat kas­va­vas­sa määrin re­hu­vil­je­lyk­siä, joten maa­ta­lou­den va­hin­ko­kor­vauk­set tulevat olemaan entistä mit­ta­vam­mat

29.05.2020 09:30 4
Tilaajille
Metsästysseurueen epäillään kaataneen karhun ravintohoukutinta hyödyntäen Suomussalmella – tapaus toimitettu syyttäjälle syyteharkintaan

Met­säs­tys­seu­rueen epäil­lään kaa­ta­neen karhun ra­vin­to­hou­ku­tin­ta hyö­dyn­täen Suo­mus­sal­mel­la – tapaus toi­mi­tet­tu syyt­tä­jäl­le syy­te­har­kin­taan

07.05.2020 09:59 3
Kausilupia kanalinnustukseen haettiin keväällä ennätyksellisesti – kevään hakumäärät peräti 25 prosenttia enemmän kuin viime vuonna

Kau­si­lu­pia ka­na­lin­nus­tuk­seen haet­tiin ke­vääl­lä en­nä­tyk­sel­li­ses­ti – kevään ha­ku­mää­rät peräti 25 pro­sent­tia enemmän kuin viime vuonna

07.05.2020 07:29 6
Vähän lunta ja vähän jälkiä, riistan talvilaskenta kärsii – Mitäpä metsästä sitten löytyi? "Teeriä näkyi pari isoa parvea"

Vähän lunta ja vähän jälkiä, riistan tal­vi­las­ken­ta kärsii – Mitäpä met­säs­tä sitten löytyi? "Teeriä näkyi pari isoa parvea"

15.02.2020 20:00 0
Tilaajille