Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Metsästys ja kalastus
Seuraus Ruotsin mystisestä sikaruttotapauksesta: Valtava aitaus ja 300 metsästäjää jahtiin – Villisika leviää pohjoiseen, mutta hitaasti

Seuraus Ruotsin mys­ti­ses­tä si­ka­rut­to­ta­pauk­ses­ta: Valtava aitaus ja 300 met­säs­tä­jää jahtiin – Vil­li­si­ka leviää poh­joi­seen, mutta hi­taas­ti

23.01.2024 16:00 1
Tilaajille
Oulun alueen riistapäällikkö pelkää, että Oulaisissa tienvarsille jäävät raadot pilaavat metsästäjien maineen – Oulun poliisi ei niitä korjaa

Oulun alueen riis­ta­pääl­lik­kö pelkää, että Ou­lai­sis­sa tien­var­sil­le jäävät raadot pi­laa­vat met­säs­tä­jien maineen – Oulun poliisi ei niitä korjaa

19.01.2024 06:00 78
Tilaajille
Jatkossa kolarihirvet voivat jäädä kitumaan Oulaisissa – Vapaaehtoiset irtisanoivat sopimuksensa Oulun poliisin kanssa

Jat­kos­sa ko­la­ri­hir­vet voivat jäädä ki­tu­maan Ou­lai­sis­sa – Va­paa­eh­toi­set ir­ti­sa­noi­vat so­pi­muk­sen­sa Oulun po­lii­sin kanssa

15.01.2024 16:22 78
Tilaajille
EU-komissio ehdottaa suden suojelun lieventämistä – Metsästäjäliitto odottaa nyt nopeita kansallisia toimia

EU-ko­mis­sio eh­dot­taa suden suo­je­lun lie­ven­tä­mis­tä – ­Met­säs­tä­jä­liit­to odottaa nyt nopeita kan­sal­li­sia toimia

22.12.2023 10:10 9
Tilaajille
Metsähallitus nostaa metsästys- ja kalastuslupien hintoja vuodenvaihteessa

Met­sä­hal­li­tus nostaa met­säs­tys- ja ka­las­tus­lu­pien hintoja vuo­den­vaih­tees­sa

12.12.2023 14:58 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suur­pe­to­ja koskeva lain­sää­dän­tö on ollut tul­kin­nan­va­rais­ta – ­Met­säs­tys­kult­tuu­rin yl­lä­pi­tä­mi­nen ei jat­kos­sa riitä kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen pe­rus­teek­si

06.12.2023 08:00 4
Unelma Merikosken vapauttamisesta elää Oulussa – Keskustassa kohiseva koski on ajatus, jota kannattaa vaalia, vaikkei se olekaan realistista juuri nyt
Essee

Unelma Me­ri­kos­ken va­paut­ta­mi­ses­ta elää Oulussa – Kes­kus­tas­sa ko­hi­se­va koski on ajatus, jota kan­nat­taa vaalia, vaikkei se olekaan rea­lis­tis­ta juuri nyt

02.12.2023 12:00 69
Tilaajille
Vapaa-ajankalastuksen suosio kasvaa – Yli puolet saaliista on ahventa ja haukea

Va­paa-ajan­ka­las­tuk­sen suosio kasvaa – Yli puolet saa­liis­ta on ahventa ja haukea

28.10.2023 19:23 13
Suden dna-näytteiden kerääjiä koulutetaan jälleen – Ulostenäytteiden keruu alkaa marraskuun puolivälissä

Suden dna-näyt­tei­den ke­rää­jiä kou­lu­te­taan jälleen – Ulos­te­näyt­tei­den keruu alkaa mar­ras­kuun puo­li­vä­lis­sä

23.10.2023 10:57 6
Retkeilijöitä varoitetaan hirvijahdin alkamisesta – Metsähallitus suosittelee liikkumaan Sanginjoella merkityillä reiteillä ja käyttämään värikkäitä vaatteita

Ret­kei­li­jöi­tä va­roi­te­taan hir­vi­jah­din al­ka­mi­ses­ta – ­Met­sä­hal­li­tus suo­sit­te­lee liik­ku­maan San­gin­joel­la mer­ki­tyil­lä rei­teil­lä ja käyt­tä­mään vä­rik­käi­tä vaat­tei­ta

06.10.2023 13:30 7
Suomen riistakeskus myönsi poikkeuslupia 300 ilveksen metsästykseen

Suomen riis­ta­kes­kus myönsi poik­keus­lu­pia 300 il­vek­sen met­säs­tyk­seen

04.10.2023 15:42 8
Susiasetuksen valmistelua kiirehditään – Tavoitteena on aloittaa rajoitettu kannanhoidollinen sudenmetsästys viimeistään tammikuussa

Su­si­ase­tuk­sen val­mis­te­lua kii­reh­di­tään – Ta­voit­tee­na on aloit­taa ra­joi­tet­tu kan­nan­hoi­dol­li­nen su­den­met­säs­tys vii­meis­tään tam­mi­kuus­sa

29.09.2023 11:29 36
Lyijyhaulikielto ja reserviläisaseet kasvattavat asekauppaa kertoo pudasjärveläinen kauppias – lyijyhauleja ei enää saa käyttää kosteikoilla eikä suojavyöhykkeillä

Lyi­jy­hau­li­kiel­to ja re­ser­vi­läis­aseet kas­vat­ta­vat ase­kaup­paa kertoo pu­das­jär­ve­läi­nen kaup­pias – lyi­jy­hau­le­ja ei enää saa käyttää kos­tei­koil­la eikä suo­ja­vyö­hyk­keil­lä

17.09.2023 15:32 1
Tilaajille
Sallassa kaadettiin kaikkien aikojen suurin hirvisonni: "Punnittiin varmaan viisi kertaa uudestaan"

Sal­las­sa kaa­det­tiin kaik­kien aikojen suurin hir­vi­son­ni: "Pun­nit­tiin varmaan viisi kertaa uu­des­taan"

15.09.2023 09:41 47
Tilaajille
Pudasjärvinen aseliike myi vuodessa enemmän reserviläisaseita kuin 50 vuodessa yhteensä – Asekauppa käy kuumana myös lyijyhaulikiellon vuoksi

Pu­das­jär­vi­nen ase­lii­ke myi vuo­des­sa enemmän re­ser­vi­läis­asei­ta kuin 50 vuo­des­sa yh­teen­sä – Ase­kaup­pa käy kuumana myös lyi­jy­hau­li­kiel­lon vuoksi

13.09.2023 14:26 2
Tilaajille
Ari Hummastin jokainen vaappu on yksilöllinen taideteos: ”Saaliiksi on tullut yli 20-kiloinen lohi”

Ari Hum­mas­tin jo­kai­nen vaappu on yk­si­löl­li­nen tai­de­teos: ”Saa­liik­si on tullut yli 20-ki­loi­nen lohi”

05.09.2023 06:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Su­si­on­gel­mat eivät yl­lät­tä­neet – Riis­ta­po­li­tii­kan epä­on­nis­tu­mi­sen syyt ja seu­rauk­set

02.09.2023 07:30
Tilaajille
Hirvenmetsästys käynnistyi Lapissa ja Koillismaalla – muualla hirveä voi metsästää pellolta vahtimalla

Hir­ven­met­säs­tys käyn­nis­tyi Lapissa ja Koil­lis­maal­la – muualla hirveä voi met­säs­tää pel­lol­ta vah­ti­mal­la

01.09.2023 13:15 13
Hupisaarilla sirutettiin satoja kalanpoikasia – Taimenten tilanne on syksyllä erityisen jännittävä, sanoo tutkija

Hu­pi­saa­ril­la si­ru­tet­tiin satoja ka­lan­poi­ka­sia – Tai­men­ten tilanne on syk­syl­lä eri­tyi­sen jän­nit­tä­vä, sanoo tutkija

31.08.2023 18:13 3
Tilaajille
Oulu saattaa lopettaa haitalliseksi vieraslajiksi määritellyn kirjolohen istutukset Oulujokeen: "Jos yksi kala maksaa 10 euroa, niin ei ole enää järkeä"

Oulu saattaa lo­pet­taa hai­tal­li­sek­si vie­ras­la­jik­si mää­ri­tel­lyn kir­jo­lo­hen is­tu­tuk­set Ou­lu­jo­keen: "Jos yksi kala maksaa 10 euroa, niin ei ole enää järkeä"

31.08.2023 05:00 18
Tilaajille