Linnanmaa
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta Mielipide Markku Eilola-Jokivirta

Oulun ylio­pis­to, ter­ve­tu­loa kau­pun­gin syk­kee­seen

06:30 2
Tilaajille
Viikko
Ammattikorkeakoulun muutto Linnanmaalle herättää huolta jo valmiiksi ruuhkaisten bussien osalta – Oulun joukkoliikenne vastaa haasteeseen lisävuoroilla ja uusilla autoilla

Am­mat­ti­kor­kea­kou­lun muutto Lin­nan­maal­le he­rät­tää huolta jo val­miik­si ruuh­kais­ten bussien osalta – Oulun jouk­ko­lii­ken­ne vastaa haas­tee­seen li­sä­vuo­roil­la ja uusilla au­toil­la

03.07.2020 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mikko Viitanen

Yli­opis­ton siirto koskee kaikkia ou­lu­lai­sia

03.07.2020 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juhani Iivari

Jos Oulun yli­opis­to – lähinnä ima­go­syis­tä – ra­ken­taa kes­kus­taan kam­puk­sen, siitä pitäisi tehdä niin sanottu lip­pu­lai­va­kam­pus

01.07.2020 07:00 8
Tilaajille
Oulun yliopisto vastaa keskustaan muuttoa vastustavien väitteisiin "Oulun Piilaakson" tuhosta – "Osalle yrityksistä uusi kampus olisi nykyistä helpommin saavutettava"

Oulun yli­opis­to vastaa kes­kus­taan muuttoa vas­tus­ta­vien väit­tei­siin "Oulun Pii­laak­son" tuhosta – "Osalle yri­tyk­sis­tä uusi kampus olisi ny­kyis­tä hel­pom­min saa­vu­tet­ta­va"

30.06.2020 18:58 43
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipide Harri Perunka

Ke­säi­nen aamu noin vuonna 2032 Oulussa

28.06.2020 07:00 2
Tilaajille
Pro Linnanmaa -liike vaatii Oulua luopumaan yliopiston keskustakampushankkeesta – henkilöt liikkeen taustalla esittäytyvät nyt ensimmäistä kertaa

Pro Lin­nan­maa -liike vaatii Oulua luo­pu­maan yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­pus­hank­kees­ta – hen­ki­löt liik­keen taus­tal­la esit­täy­ty­vät nyt en­sim­mäis­tä kertaa

26.06.2020 18:21 107
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mikko Viitanen

Epä­rea­lis­ti­set suun­ni­tel­mat Oulun vaivana – on syytä palata al­ku­pe­räi­siin yh­dys­kun­ta­suun­ni­tel­miin

25.06.2020 06:30 3
Tilaajille
Linnanmaa muuttuu ratkaisevasti, jos yliopisto muuttaa Raksilaan lähivuosina – Alueen erikoislaatuisuus vähenee, ja siitä voi tulla normaali lähiö

Lin­nan­maa muuttuu rat­kai­se­vas­ti, jos yli­opis­to muuttaa Rak­si­laan lä­hi­vuo­si­na – Alueen eri­kois­laa­tui­suus vä­he­nee, ja siitä voi tulla nor­maa­li lähiö

23.06.2020 06:00 30
Tilaajille
Oulussa kateissa 29-vuotias nainen – poliisi kaipaa havaintoja

Oulussa ka­teis­sa 29-vuo­tias nainen – poliisi kaipaa ha­vain­to­ja

19.06.2020 15:52 1
Arkkitehti Martti Väisänen seurasi Oulun yliopiston rakentamista aitiopaikalta neuvottelukunnan sihteerinä – "Linnanmaa ei suinkaan ollut alue, joka kiljuen ja riemuiten otettiin vastaan"

Ark­ki­teh­ti Martti Väi­sä­nen seurasi Oulun yli­opis­ton ra­ken­ta­mis­ta ai­tio­pai­kal­ta neu­vot­te­lu­kun­nan sih­tee­ri­nä – "Lin­nan­maa ei suin­kaan ollut alue, joka kiljuen ja rie­mui­ten otet­tiin vas­taan"

12.06.2020 22:40 13
Tilaajille
"En halua, että siitä tulee Pohjoismaiden suurin kirpputori", sanoo Linnanmaan kampuksen omistavan SYK Oy:n toimitusjohtaja Sanna Sianoja

"En halua, että siitä tulee Poh­jois­mai­den suurin kirp­pu­to­ri", sanoo Lin­nan­maan kam­puk­sen omis­ta­van SYK Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Sanna Sianoja

08.06.2020 06:00 15
Tilaajille
Toimittaja ajoi upean Linnabaanan pyörällä Linnanmaalta keskustaan kamera rinnassaan – video näyttää puolen tunnin matkan tapahtumat kuin pikakelauksella

Toi­mit­ta­ja ajoi upean Lin­na­baa­nan pyö­räl­lä Lin­nan­maal­ta kes­kus­taan kamera rin­nas­saan – video näyttää puolen tunnin matkan ta­pah­tu­mat kuin pi­ka­ke­lauk­sel­la

06.06.2020 19:05 18
Tilaajille
Vanhemmat
Kulttuurialan yksikkö saa valoisat ja monipuoliset tilat Linnanmaalle: kolme tanssisalia, esitystilat Poiju ja Jolla sekä useita studioita

Kult­tuu­ri­alan yksikkö saa va­loi­sat ja mo­ni­puo­li­set tilat Lin­nan­maal­le: kolme tans­si­sa­lia, esi­tys­ti­lat Poiju ja Jolla sekä useita stu­dioi­ta

04.06.2020 18:05 1
Tilaajille
Linnanmaan uuden paloaseman peruskivi muurataan torstaina 4. kesäkuuta – rakenteisiin upotetaan aikakapseli vuoden 2020 Oulusta

Lin­nan­maan uuden pa­lo­ase­man pe­rus­ki­vi muu­ra­taan tors­tai­na 4. ke­sä­kuu­ta – ra­ken­tei­siin upo­te­taan ai­ka­kap­se­li vuoden 2020 Oulusta

01.06.2020 12:10 1
Yliopiston jatko Linnanmaalla saamassa taakseen kansanliikkeen – "Vielä jokin aika sitten tällaisen ajatuksen esittäjä olisi talutettu hoitoa saamaan", tuomitsee Technopoliksen pitkäaikainen johtaja muuttoaikeet

Yli­opis­ton jatko Lin­nan­maal­la saa­mas­sa taak­seen kan­san­liik­keen – "Vielä jokin aika sitten täl­lai­sen aja­tuk­sen esit­tä­jä olisi ta­lu­tet­tu hoitoa saa­maan", tuo­mit­see Tech­no­po­lik­sen pit­kä­ai­kai­nen johtaja muut­to­ai­keet

23.05.2020 19:40 218
Tilaajille
"Taidetta tulisi olla enemmän esillä työpaikoilla" – Oulun ammattikorkeakoulun uusien tilojen seinät eivät tahdo riittää yli 500 teoksen taidekokoelmalle, ratkaisuksi suunnitellaan taidelainaamoa henkilökunnalle

"Tai­det­ta tulisi olla enemmän esillä työ­pai­koil­la" – Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun uusien tilojen seinät eivät tahdo riittää yli 500 teoksen tai­de­ko­koel­mal­le, rat­kai­suk­si suun­ni­tel­laan tai­de­lai­naa­moa hen­ki­lö­kun­nal­le

18.05.2020 19:00 0
Tilaajille
Jukolauta, rastien perässä sisällä! Oulun ensimmäinen sisäsunnistuskilpailu oli menestys

Ju­ko­lau­ta, rastien perässä si­säl­lä! Oulun en­sim­mäi­nen si­sä­sun­nis­tus­kil­pai­lu oli me­nes­tys

12.01.2020 21:37 0
Tilaajille