Koronavirus
Viimeisin tunti
Kuolonvuosina tehty Suvivirsi soi koronakeväänä vain vienosti
Kolumni Pekka Vuollo

Kuo­lon­vuo­si­na tehty Su­vi­vir­si soi ko­ro­na­ke­vää­nä vain vie­nos­ti

20:00 0
Viimeisin 4 tuntia
Arvio: Koronarajoitukset leikkasivat päästöjä Suomessa enimmillään 20, muissa Pohjoismaissa noin 30 prosenttia – Syynä ehkä pikemminkin erot päästösektoreissa kuin rajoitustoimissa

Arvio: Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set leik­ka­si­vat pääs­tö­jä Suo­mes­sa enim­mil­lään 20, muissa Poh­jois­mais­sa noin 30 pro­sent­tia – Syynä ehkä pi­kem­min­kin erot pääs­tö­sek­to­reis­sa kuin ra­joi­tus­toi­mis­sa

18:00 1
Viimeisin 12 tuntia
Kokoomus: Maakuntalennot valtion ostopalveluna koronakriisistä toipumisen ajaksi – "Kyse on siitä, mikä on keskustan kantti"

Ko­koo­mus: Maa­kun­ta­len­not valtion os­to­pal­ve­lu­na ko­ro­na­krii­sis­tä toi­pu­mi­sen ajaksi – "Kyse on siitä, mikä on kes­kus­tan kantti"

12:23 1
Suomessa 11 uutta koronavirustartuntaa, kuolemia yksi lisää – Pohjois-Pohjanmaalla ei uusia tartuntoja

Suo­mes­sa 11 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, kuo­le­mia yksi lisää – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei uusia tar­tun­to­ja

12:00 0
Tutkija: Ruotsissa koronasta kerrotaan rehellisemmin kuin Suomessa – Meillä epävarmuudesta ollaan hiljaa, jotta auktoriteetti säilyisi

Tut­ki­ja: Ruot­sis­sa ko­ro­nas­ta ker­ro­taan re­hel­li­sem­min kuin Suo­mes­sa – Meillä epä­var­muu­des­ta ollaan hiljaa, jotta auk­to­ri­teet­ti säi­lyi­si

08:23 5
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Tyytyväisyys Euroopan hallituksiin pandemiassa alkaa rapista – kriisin alun jälkeen käsillä vaikeat päätökset koronarajoitusten purkamisesta

Tyy­ty­väi­syys Eu­roo­pan hal­li­tuk­siin pan­de­mias­sa alkaa rapista – kriisin alun jälkeen käsillä vaikeat pää­tök­set ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­ta

07:00 1
Viikko ja vanhemmat
Pääministeri Marin ohjeisti luovuttamaan koronaryhmää koskevat tiedot – STT ei saanut julkisuuslain perusteella pyytämiään asiakirjoja

Pää­mi­nis­te­ri Marin oh­jeis­ti luo­vut­ta­maan ko­ro­na­ryh­mää kos­ke­vat tiedot – STT ei saanut jul­ki­suus­lain pe­rus­teel­la pyy­tä­miään asia­kir­jo­ja

23.05.2020 13:55 5
Ylen selvitys: Kymmenet kuntapomot saivat erityisvaltaa lakipykälän nojalla, jota ei ole koskaan asetettu voimaan – Tyrnävällä järjestettiin salamyhkäinen kokous ilman laillista pohjaa

Ylen sel­vi­tys: Kym­me­net kun­ta­po­mot saivat eri­tyis­val­taa la­ki­py­kä­län no­jal­la, jota ei ole koskaan ase­tet­tu voimaan – Tyr­nä­väl­lä jär­jes­tet­tiin sa­la­myh­käi­nen kokous ilman lail­lis­ta pohjaa

23.05.2020 13:15 14
Suomessa 31 uutta koronavirustartuntaa, jo toinen päivä peräkkäin ilman kuolemia – Pohjois-Pohjanmaan tilanne edelleen rauhallinen

Suo­mes­sa 31 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, jo toinen päivä pe­räk­käin ilman kuo­le­mia – Poh­jois-Poh­jan­maan tilanne edel­leen rau­hal­li­nen

23.05.2020 12:46 3
Stuk: Olkiluoto 3:sta löytyi hyvin merkittävä vika – Rikkinäisiä venttiilejä ja suunnittelupuutteita hätägeneraattorissa

Stuk: Ol­ki­luo­to 3:sta löytyi hyvin mer­kit­tä­vä vika – Rik­ki­näi­siä vent­tii­le­jä ja suun­nit­te­lu­puut­tei­ta hä­tä­ge­ne­raat­to­ris­sa

23.05.2020 10:24 3
Kriisistä nouseville yrittäjille isoin tuki – myös julkisella puolella syytä heittää vanhoja toimintatapoja romukoppaan

Krii­sis­tä nou­se­vil­le yrit­tä­jil­le isoin tuki – myös jul­ki­sel­la puo­lel­la syytä heittää vanhoja toi­min­ta­ta­po­ja ro­mu­kop­paan

23.05.2020 08:30 1
Koronakesän ennuste: Suomeen luvassa seesteisiä säitä – meteorologit varoittavat kuitenkin metsäpalovaarasta jo etukäteen

Ko­ro­na­ke­sän en­nus­te: Suomeen luvassa sees­tei­siä säitä – me­teo­ro­lo­git va­roit­ta­vat kui­ten­kin met­sä­pa­lo­vaa­ras­ta jo etu­kä­teen

23.05.2020 08:07 2
Näin sujuu suomalaisen koronasovelluksen testaus – 33 hoitotyöntekijää selvittää, voivatko teknologia ja sen miljoonat käyttäjät auttaa syksyllä Suomea viruksen torjunnassa

Näin sujuu suo­ma­lai­sen ko­ro­na­so­vel­luk­sen testaus – 33 hoi­to­työn­te­ki­jää sel­vit­tää, voi­vat­ko tek­no­lo­gia ja sen mil­joo­nat käyt­tä­jät auttaa syk­syl­lä Suomea vi­ruk­sen tor­jun­nas­sa

22.05.2020 20:00 2
Tilaajille
Trampoliinihyllyt tyhjenivät, ostajan varauduttava viikkojen odotukseen – myös erilaisten pihapelien myynti kasvoi, kun korona pitää suomalaiset  omalla tontilla

Tram­po­lii­ni­hyl­lyt tyh­je­ni­vät, ostajan va­rau­dut­ta­va viik­ko­jen odo­tuk­seen – myös eri­lais­ten pi­ha­pe­lien myynti kasvoi, kun korona pitää suo­ma­lai­set omalla ton­til­la

22.05.2020 19:11 0
Suomessa 44 uutta koronavirustartuntaa, kuolleiden määrä pysyi ennallaan – Pohjois-Pohjanmaalla yksi uusi tartuntatapaus

Suo­mes­sa 44 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, kuol­lei­den määrä pysyi en­nal­laan – Poh­jois-Poh­jan­maal­la yksi uusi tar­tun­ta­ta­paus

22.05.2020 12:04 4
Pohjois-Pohjanmaan yritykset tukalassa tilanteessa koronakriisin takia – lähes neljä viidestä ilmoitti liiketoiminnan vähentymisestä

Poh­jois-Poh­jan­maan yri­tyk­set tu­ka­las­sa ti­lan­tees­sa ko­ro­na­krii­sin takia – lähes neljä vii­des­tä il­moit­ti lii­ke­toi­min­nan vä­hen­ty­mi­ses­tä

22.05.2020 10:56 1
Posti vastaa verkkokaupan kovaan kysyntään – uusia pakettiautomatteja avataan kiihtyvällä tahdilla

Posti vastaa verk­ko­kau­pan kovaan ky­syn­tään – uusia pa­ket­ti­au­to­mat­te­ja avataan kiih­ty­väl­lä tah­dil­la

22.05.2020 08:46 0
Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen arvostelee koronaskenaarioiden tulvaa ja ohjeistaa vanhempia suodattamaan tietoa: "Pitääkö ne kaikki julkistaa?"

Las­ten­psy­kiat­ri Jari Sink­ko­nen ar­vos­te­lee ko­ro­na­ske­naa­rioi­den tulvaa ja oh­jeis­taa van­hem­pia suo­dat­ta­maan tietoa: "Pi­tää­kö ne kaikki jul­kis­taa?"

22.05.2020 07:00 2
Tilaajille
Ebola-lääke remdesivir voi tulla koronapotilaiden käyttöön jo muutamassa viikossa – "Kaikki on täysin tuloksista kiinni"

Ebo­la-lää­ke rem­de­si­vir voi tulla ko­ro­na­po­ti­lai­den käyt­töön jo muu­ta­mas­sa vii­kos­sa – "Kaikki on täysin tu­lok­sis­ta kiinni"

22.05.2020 06:00 2
Ruotsi pelkää, että maan koronastrategia jättää sen mahdollisen Pohjolan matkustuskuplan ulkopuolelle – tartuntaluvut eri luokkaa kuin muissa Pohjoismaissa

Ruotsi pelkää, että maan ko­ro­na­stra­te­gia jättää sen mah­dol­li­sen Poh­jo­lan mat­kus­tus­kup­lan ul­ko­puo­lel­le – tar­tun­ta­lu­vut eri luokkaa kuin muissa Poh­jois­mais­sa

21.05.2020 22:04 7