Koronavirus
Viimeisin tunti
Euroopan komissio: EU:n sisärajat auki kesäkuun loppuun mennessä

Eu­roo­pan ko­mis­sio: EU:n si­sä­ra­jat auki ke­sä­kuun loppuun men­nes­sä

09:56 0
Korona-avustushakemusten käsittelyä BusinessOulussa nopeutetaan robotilla – "Työajan säästö ja automaation luotettavuus on merkittävää"

Ko­ro­na-avus­tus­ha­ke­mus­ten kä­sit­te­lyä Bu­si­nes­sOu­lus­sa no­peu­te­taan ro­bo­til­la – "Työa­jan säästö ja au­to­maa­tion luo­tet­ta­vuus on mer­kit­tä­vää"

09:22 0
Viimeisin 4 tuntia
Essee: Kassajonossa etuilu raivostuttaa, radiosta tulee pelkkää sontaa ja me kolumnistit vasta tarpeettomia olemmekin – taidan potea jo koronaväsymystä

Essee: Kas­sa­jo­nos­sa etuilu rai­vos­tut­taa, ra­dios­ta tulee pelkkää sontaa ja me ko­lum­nis­tit vasta tar­peet­to­mia olem­me­kin – taidan potea jo ko­ro­na­vä­sy­mys­tä

09:00 0
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Kalixissa on havaittu koronatartuntoja, joiden ketjuja ei ole voitu selvittää – tartuntatilanne Ruotsin Tornionlaaksossa on rauhallinen

Ka­li­xis­sa on ha­vait­tu ko­ro­na­tar­tun­to­ja, joiden ketjuja ei ole voitu sel­vit­tää – tar­tun­ta­ti­lan­ne Ruotsin Tor­nion­laak­sos­sa on rau­hal­li­nen

04.06.2020 19:28 0
Tilaajille
Korona kiihdytti maksamisen murrosta, käteisnostoja tehty huomattavasti vähemmän kuin vuosi sitten

Korona kiih­dyt­ti mak­sa­mi­sen mur­ros­ta, kä­teis­nos­to­ja tehty huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män kuin vuosi sitten

04.06.2020 19:00 0
Puolustusvoimain komentaja varoittelee sorkkimasta hävittäjien aikataulua tai mittaluokkaa

Puo­lus­tus­voi­main ko­men­ta­ja va­roit­te­lee sork­ki­mas­ta hä­vit­tä­jien ai­ka­tau­lua tai mit­ta­luok­kaa

04.06.2020 15:57 1
Thaimaa ei päästä poimijoita tänä kesänä Suomeen ja Ruotsiin – "On keksittävä, millä tavalla suomalaiset kannustetaan nyt metsiin"

Thaimaa ei päästä poi­mi­joi­ta tänä kesänä Suomeen ja Ruot­siin – "On kek­sit­tä­vä, millä tavalla suo­ma­lai­set kan­nus­te­taan nyt met­siin"

04.06.2020 15:53 7
Tilaajille
THL: Suomessa ei ole todettu yhtään uutta koronavirustartuntaa, epidemia ollut laskusuunnassa jo pidempään

THL: Suo­mes­sa ei ole todettu yhtään uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, epi­de­mia ollut las­ku­suun­nas­sa jo pi­dem­pään

04.06.2020 12:54 3
Koronaa jäljittävä mobiilisovellus käyttöön arviolta elokuun aikana – koronavirusepidemia on edelleen hidastunut Suomessa

Koronaa jäl­jit­tä­vä mo­bii­li­so­vel­lus käyt­töön ar­viol­ta elokuun aikana – ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mia on edel­leen hi­das­tu­nut Suo­mes­sa

04.06.2020 12:19 1
Oulun kaupunki tarjoaakin kesätöitä nuorille – palkattavien määrä on kuitenkin aikaisempia kesiä pienempi, keväällä hakemuksensa jättäneisiin nuoriin otetaan yhteyttä

Oulun kau­pun­ki tar­joaa­kin ke­sä­töi­tä nuo­ril­le – pal­kat­ta­vien määrä on kui­ten­kin ai­kai­sem­pia kesiä pie­nem­pi, ke­vääl­lä ha­ke­muk­sen­sa jät­tä­nei­siin nuoriin otetaan yh­teyt­tä

04.06.2020 11:25 0
Viikko ja vanhemmat
Koiteli elää -festivaali siirtyy ensi vuoteen, mutta ohjelma pysyy lähes samana – "Teimme päätöksen kävijöiden turvallisuutta ajatellen"

Koiteli elää -fes­ti­vaa­li siirtyy ensi vuo­teen, mutta ohjelma pysyy lähes samana – "Teimme pää­tök­sen kä­vi­jöi­den tur­val­li­suut­ta aja­tel­len"

04.06.2020 00:00 0
Kiuru: Hallitus ei anna yleistä suositusta kasvomaskien käytöstä, mutta maskia voi käyttää toisen ihmisen suojaamiseksi esimerkiksi ruuhkabussissa

Kiuru: Hal­li­tus ei anna yleistä suo­si­tus­ta kas­vo­mas­kien käy­tös­tä, mutta maskia voi käyttää toisen ihmisen suo­jaa­mi­sek­si esi­mer­kik­si ruuh­ka­bus­sis­sa

03.06.2020 20:51 1
Suomen MM-rallia ei ajeta tänä vuonna –kilpailu siirtyy ensi vuoteen

Suomen MM-ral­lia ei ajeta tänä vuonna –kil­pai­lu siirtyy ensi vuoteen

03.06.2020 13:31 0
Tilaajille
Hallitus neuvottelee tänään rajakysymyksistä ja kasvomaskeista – onko tulossa suositus maskien käytöstä julkisilla paikoilla?

Hal­li­tus neu­vot­te­lee tänään ra­ja­ky­sy­myk­sis­tä ja kas­vo­mas­keis­ta – onko tulossa suo­si­tus maskien käy­tös­tä jul­ki­sil­la pai­koil­la?

03.06.2020 12:38 3
Oululaisfirma kehitti sovelluksen, jolla voidaan seurata korona-altistusta työyhteisöissä – sovellusta testattiin kempeleläisessä palvelukodissa

Ou­lu­lais­fir­ma kehitti so­vel­luk­sen, jolla voidaan seurata ko­ro­na-al­tis­tus­ta työ­yh­teisöis­sä – so­vel­lus­ta tes­tat­tiin kem­pe­le­läi­ses­sä pal­ve­lu­ko­dis­sa

03.06.2020 09:27 0
Supervaltojen kotiinpäin veto uhkaa koronarokotteiden jakoa – EU tähtää tasapuolisuuteen, mutta Kiinaa ja Yhdysvaltoja kiinnostaa valtapolitiikka

Su­per­val­to­jen ko­tiin­päin veto uhkaa ko­ro­na­ro­kot­tei­den jakoa – EU tähtää ta­sa­puo­li­suu­teen, mutta Kiinaa ja Yh­dys­val­to­ja kiin­nos­taa val­ta­po­li­tiik­ka

03.06.2020 07:00 0
TM: Oululaista Oura-älysormusta testattiin yliopistotutkimuksessa Yhdysvalloissa – todettiin osaavan ennustaa koronaoireita

TM: Ou­lu­lais­ta Ou­ra-äly­sor­mus­ta tes­tat­tiin yli­opis­to­tut­ki­muk­ses­sa Yh­dys­val­lois­sa – to­det­tiin osaavan en­nus­taa ko­ro­na­oi­rei­ta

02.06.2020 21:54 1
5,5 miljardin lisäbudjetti: Kunnille 1,4 miljardia, liikenteeseen yli miljardi, 4 800 aloituspaikkaa korkeakouluihin, ilmastorahastoon 300 miljoonaa – Näin lisärahaa jaetaan

5,5 mil­jar­din li­sä­bud­jet­ti: Kun­nil­le 1,4 mil­jar­dia, lii­ken­tee­seen yli mil­jar­di, 4 800 aloi­tus­paik­kaa kor­kea­kou­lui­hin, il­mas­to­ra­has­toon 300 mil­joo­naa – Näin li­sä­ra­haa jaetaan

02.06.2020 21:13 6
Karta ruuhkaa äläkä lähde uimareissulle kipeänä – lue tästä koronakesän rantaetiketti ja uimavesien tämänhetkiset lämpötilat

Karta ruuhkaa äläkä lähde ui­ma­reis­sul­le kipeänä – lue tästä ko­ro­na­ke­sän ran­ta­eti­ket­ti ja ui­ma­ve­sien tä­män­het­ki­set läm­pö­ti­lat

02.06.2020 18:00 0
Tilaajille
WHO: Koronatartunnat kasvavat yhä Venäjällä ja Itä-Euroopassa

WHO: Ko­ro­na­tar­tun­nat kas­va­vat yhä Ve­nä­jäl­lä ja Itä-Eu­roo­pas­sa

02.06.2020 14:41 0