Koronavirus
Viimeisin tunti
Korona sai kirjastojen asiakkaat verkkomedian pariin – Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tekstimuotoisten e-kirjojen lainaaminen yli kaksinkertaistui ensimmäisen sulkukuukauden aikana

Korona sai kir­jas­to­jen asiak­kaat verk­ko­me­dian pariin – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa teks­ti­muo­tois­ten e-kir­jo­jen lai­naa­mi­nen yli kak­sin­ker­tais­tui en­sim­mäi­sen sul­ku­kuu­kau­den aikana

21:28 0
Viimeisin 4 tuntia
Oikeuskansleri: Hallituksen päätöksentekotavan takia suositukset ja määräykset menivät sekaisin koronaepidemian alussa

Oi­keus­kans­le­ri: Hal­li­tuk­sen pää­tök­sen­te­ko­ta­van takia suo­si­tuk­set ja mää­räyk­set menivät se­kai­sin ko­ro­na­epi­de­mian alussa

20:23 1
Suomessa ei uusia koronakuolemia, uusia tartuntoja todettiin nyt 23 - Pohjois-Pohjanmaalla edelleen 133 tartuntaa

Suo­mes­sa ei uusia ko­ro­na­kuo­le­mia, uusia tar­tun­to­ja to­det­tiin nyt 23 - Poh­jois-Poh­jan­maal­la edel­leen 133 tar­tun­taa

18:24 1
Viimeisin 12 tuntia
Koronavirus iskee etnisiin vähemmistöihin Britanniassa ja USA:ssa

Ko­ro­na­vi­rus iskee et­ni­siin vä­hem­mis­töi­hin Bri­tan­nias­sa ja USA:ssa

17:00 0
Oulun yliopiston tutkijoille liki 200 000 euroa EU-rahaa nopean ja edullisen koronavirustestin kehittämiseen

Oulun yli­opis­ton tut­ki­joil­le liki 200 000 euroa EU-ra­haa nopean ja edul­li­sen ko­ro­na­vi­rus­tes­tin ke­hit­tä­mi­seen

10:16 0
Viikko ja vanhemmat
Parin viikon loma altaasta on vuoden kovin paikka – Viime vuonna läpimurtonsa tehneen Laura Lahtisen motivaatio kesti koronaviruksen aiheuttaman epävarmuuden

Parin viikon loma al­taas­ta on vuoden kovin paikka – Viime vuonna lä­pi­mur­ton­sa tehneen Laura Lah­ti­sen mo­ti­vaa­tio kesti ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­man epä­var­muu­den

05.06.2020 18:37 0
Oululaistutkijoille tuntuva rahoitus uuteen koronatestihankkeeseen, joutuvat hankkimaan näytteitä kaupallisilta toimijoilta – "Positiivisten koronanäytteiden myynti on jo synnyttänyt bisneksen Yhdysvalloissa"

Ou­lu­lais­tut­ki­joil­le tuntuva ra­hoi­tus uuteen ko­ro­na­tes­ti­hank­kee­seen, jou­tu­vat hank­ki­maan näyt­tei­tä kau­pal­li­sil­ta toi­mi­joil­ta – "Po­si­tii­vis­ten ko­ro­na­näyt­tei­den myynti on jo syn­nyt­tä­nyt bis­nek­sen Yh­dys­val­lois­sa"

05.06.2020 17:00 0
Tilaajille
Eurooppa avautuu, mutta koronavirustartuntojen määrä maailmalla kasvaa yhä – nyt pandemia jyllää Etelä-Amerikassa

Eu­roop­pa avau­tuu, mutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen määrä maail­mal­la kasvaa yhä – nyt pan­de­mia jyllää Ete­lä-Ame­ri­kas­sa

05.06.2020 16:37 0
Suomessa todettu 30 uutta koronavirustartuntaa

Suo­mes­sa todettu 30 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

05.06.2020 12:27 0
Euroopan komissio: EU:n sisärajat auki kesäkuun loppuun mennessä

Eu­roo­pan ko­mis­sio: EU:n si­sä­ra­jat auki ke­sä­kuun loppuun men­nes­sä

05.06.2020 09:56 1
Korona-avustushakemusten käsittelyä BusinessOulussa nopeutetaan robotilla – "Työajan säästö ja automaation luotettavuus on merkittävää"

Ko­ro­na-avus­tus­ha­ke­mus­ten kä­sit­te­lyä Bu­si­nes­sOu­lus­sa no­peu­te­taan ro­bo­til­la – "Työa­jan säästö ja au­to­maa­tion luo­tet­ta­vuus on mer­kit­tä­vää"

05.06.2020 09:22 0
Essee: Kassajonossa etuilu raivostuttaa, radiosta tulee pelkkää sontaa ja me kolumnistit vasta tarpeettomia olemmekin – taidan potea jo koronaväsymystä

Essee: Kas­sa­jo­nos­sa etuilu rai­vos­tut­taa, ra­dios­ta tulee pelkkää sontaa ja me ko­lum­nis­tit vasta tar­peet­to­mia olem­me­kin – taidan potea jo ko­ro­na­vä­sy­mys­tä

05.06.2020 09:00 0
Tilaajille
Kalixissa on havaittu koronatartuntoja, joiden ketjuja ei ole voitu selvittää – tartuntatilanne Ruotsin Tornionlaaksossa on rauhallinen

Ka­li­xis­sa on ha­vait­tu ko­ro­na­tar­tun­to­ja, joiden ketjuja ei ole voitu sel­vit­tää – tar­tun­ta­ti­lan­ne Ruotsin Tor­nion­laak­sos­sa on rau­hal­li­nen

04.06.2020 19:28 0
Tilaajille
Korona kiihdytti maksamisen murrosta, käteisnostoja tehty huomattavasti vähemmän kuin vuosi sitten

Korona kiih­dyt­ti mak­sa­mi­sen mur­ros­ta, kä­teis­nos­to­ja tehty huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män kuin vuosi sitten

04.06.2020 19:00 0
Puolustusvoimain komentaja varoittelee sorkkimasta hävittäjien aikataulua tai mittaluokkaa

Puo­lus­tus­voi­main ko­men­ta­ja va­roit­te­lee sork­ki­mas­ta hä­vit­tä­jien ai­ka­tau­lua tai mit­ta­luok­kaa

04.06.2020 15:57 1
Thaimaa ei päästä poimijoita tänä kesänä Suomeen ja Ruotsiin – "On keksittävä, millä tavalla suomalaiset kannustetaan nyt metsiin"

Thaimaa ei päästä poi­mi­joi­ta tänä kesänä Suomeen ja Ruot­siin – "On kek­sit­tä­vä, millä tavalla suo­ma­lai­set kan­nus­te­taan nyt met­siin"

04.06.2020 15:53 7
Tilaajille
THL: Suomessa ei ole todettu yhtään uutta koronavirustartuntaa, epidemia ollut laskusuunnassa jo pidempään

THL: Suo­mes­sa ei ole todettu yhtään uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, epi­de­mia ollut las­ku­suun­nas­sa jo pi­dem­pään

04.06.2020 12:54 3
Koronaa jäljittävä mobiilisovellus käyttöön arviolta elokuun aikana – koronavirusepidemia on edelleen hidastunut Suomessa

Koronaa jäl­jit­tä­vä mo­bii­li­so­vel­lus käyt­töön ar­viol­ta elokuun aikana – ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mia on edel­leen hi­das­tu­nut Suo­mes­sa

04.06.2020 12:19 1
Oulun kaupunki tarjoaakin kesätöitä nuorille – palkattavien määrä on kuitenkin aikaisempia kesiä pienempi, keväällä hakemuksensa jättäneisiin nuoriin otetaan yhteyttä

Oulun kau­pun­ki tar­joaa­kin ke­sä­töi­tä nuo­ril­le – pal­kat­ta­vien määrä on kui­ten­kin ai­kai­sem­pia kesiä pie­nem­pi, ke­vääl­lä ha­ke­muk­sen­sa jät­tä­nei­siin nuoriin otetaan yh­teyt­tä

04.06.2020 11:25 0
Koiteli elää -festivaali siirtyy ensi vuoteen, mutta ohjelma pysyy lähes samana – "Teimme päätöksen kävijöiden turvallisuutta ajatellen"

Koiteli elää -fes­ti­vaa­li siirtyy ensi vuo­teen, mutta ohjelma pysyy lähes samana – "Teimme pää­tök­sen kä­vi­jöi­den tur­val­li­suut­ta aja­tel­len"

04.06.2020 00:00 0