Koronatuet
Kuukausi ja vanhemmat
Mielipide Reijo Angeria

Toi­puu­ko ra­vin­to­la-ala en­ti­sel­leen?

27.05.2020 09:00 4
Mielipide Jouni Jussinniemi

Valtion ja yri­tys­ten kan­net­ta­va vas­tuun­sa, kun mak­sam­me laskua

27.05.2020 05:00 0
Media-alan liitot: Palkkatuki on paras malli journalismin tukemiseen – "Koronakriisi on kärjistänyt Pohjoismaiden välisiä eroja"

Me­dia-alan liitot: Palk­ka­tu­ki on paras malli jour­na­lis­min tu­ke­mi­seen – "Ko­ro­nak­rii­si on kär­jis­tä­nyt Poh­jois­mai­den välisiä eroja"

20.05.2020 10:07 0
Pienet kunnat nopeimpia tukipäätösten tekijöitä – yksinyrittäjän tuen hakuajoissa viikkojen eroja

Pienet kunnat no­peim­pia tu­ki­pää­tös­ten te­ki­jöi­tä – yk­sin­yrit­tä­jän tuen ha­ku­ajois­sa viik­ko­jen eroja

19.05.2020 12:26 0
Uusi tukimalli tarjoaa yrityksille nopeaa kivunlievitystä – harvan seulan läpi päässee nytkin toimijoita, jotka eivät tukea ansaitsisi
Pääkirjoitus

Uusi tu­ki­mal­li tarjoaa yri­tyk­sil­le nopeaa ki­vun­lie­vi­tys­tä – harvan seulan läpi päässee nytkin toi­mi­joi­ta, jotka eivät tukea an­sait­si­si

14.05.2020 16:00 0
Suomen Yrittäjät kehuu yritysten kustannustukea: Nyt pitää turvata, että tukea on tarjolla riittävästi – tarve miljardiluokkaa

Suomen Yrit­tä­jät kehuu yri­tys­ten kus­tan­nus­tu­kea: Nyt pitää tur­va­ta, että tukea on tar­jol­la riit­tä­väs­ti – tarve mil­jar­di­luok­kaa

14.05.2020 10:59 1
Business Finlandin koronatukea jaettu osin virheellisesti, selvitys toteaa – Pääasiassa tukea myönnetty säädösten mukaisesti

Bu­si­ness Fin­lan­din ko­ro­na­tu­kea jaettu osin vir­heel­li­ses­ti, sel­vi­tys toteaa – Pää­asias­sa tukea myön­net­ty sää­dös­ten mu­kai­ses­ti

08.05.2020 12:47 5
Vihriälän ryhmä: Yritystukivaiheen jälkeen tarvitaan menojen leikkauksia, verotuksen kiristämistä ja kasvua tukevaa rakennepolitiikkaa

Vih­riä­län ryhmä: Yri­tys­tu­ki­vai­heen jälkeen tar­vi­taan menojen leik­kauk­sia, ve­ro­tuk­sen ki­ris­tä­mis­tä ja kasvua tukevaa ra­ken­ne­po­li­tiik­kaa

08.05.2020 11:05 91
Keskustaministerit: Ravintolatuen korvausajankohta vielä tarkasteluun

Kes­kus­ta­mi­nis­te­rit: Ra­vin­to­la­tuen kor­vaus­ajan­koh­ta vielä tar­kas­te­luun

07.05.2020 19:48 34
Ravintolat saavat 123 miljoonaa euroa – 350 miljoonaa vaatineen MaRan mukaan korvaus ei riitä ja järjestö arvostelee tukea epäoikeudenmukaisena monen ravintolan yritysryppäille

Ra­vin­to­lat saavat 123 mil­joo­naa euroa – 350 mil­joo­naa vaa­ti­neen MaRan mukaan korvaus ei riitä ja jär­jes­tö ar­vos­te­lee tukea epä­oi­keu­den­mu­kai­se­na monen ra­vin­to­lan yri­tys­ryp­päil­le

06.05.2020 20:25 33
Työministeri Haatainen: Ravintoloille kaksiosainen tukipaketti, arvo yli 120 miljoonaa euroa – esitys annetaan torstaina tai perjantaina

Työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: Ra­vin­to­loil­le kak­si­osai­nen tu­ki­pa­ket­ti, arvo yli 120 mil­joo­naa euroa – esitys an­ne­taan tors­tai­na tai per­jan­tai­na

06.05.2020 18:26 21

Yli tuhat yk­sin­yrit­tä­jää hakenut 2000 euron ko­ro­na­kor­vaus­ta Oulun kau­pun­gil­ta

06.05.2020 15:38 16