Koronarajoitukset
Viimeisin 4 tuntia
Hallitus arvioi lähiaikoina isojen yleisötapahtumien järjestämisohjeita

Hal­li­tus arvioi lä­hi­ai­koi­na isojen ylei­sö­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mis­oh­jei­ta

16:05 0
Kuukausi ja vanhemmat
Kooste: Näin Suomi avautuu maanantaina – ravintolaan, kirjastoon ja uimahalliin pääsee taas

Kooste: Näin Suomi avautuu maa­nan­tai­na – ra­vin­to­laan, kir­jas­toon ja ui­ma­hal­liin pääsee taas

31.05.2020 14:05 1
Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen ravintoloiden rajoituksista – ravintolat aukeavat maanantaina supistetuin aukioloajoin

Edus­kun­ta hy­väk­syi la­ki­muu­tok­sen ra­vin­to­loi­den ra­joi­tuk­sis­ta – ra­vin­to­lat au­kea­vat maa­nan­tai­na su­pis­te­tuin au­ki­olo­ajoin

29.05.2020 13:26 0
Kirjastojen ovet aukeavat Oulussa ensi maanantaina – kaikki palvelut eivät tule vielä käyttöön, asiakasmäärää rajoitetaan tarvittaessa

Kir­jas­to­jen ovet au­kea­vat Oulussa ensi maa­nan­tai­na – kaikki pal­ve­lut eivät tule vielä käyt­töön, asia­kas­mää­rää ra­joi­te­taan tar­vit­taes­sa

27.05.2020 10:53 1
Saksa aikoo sallia matkustamisen Euroopassa kesäkuun puolivälistä lähtien – turistit voivat matkailla kaikissa EU-maissa

Saksa aikoo sallia mat­kus­ta­mi­sen Eu­roo­pas­sa ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­tä lähtien – tu­ris­tit voivat mat­kail­la kai­kis­sa EU-mais­sa

26.05.2020 10:03 1
Raksilan uimahalli avataan ensi maanantaina – kävijämääriä vähennetään ja saunat pidetään kiinni, mutta aukioloaikoja ei supisteta

Rak­si­lan ui­ma­hal­li avataan ensi maa­nan­tai­na – kä­vi­jä­mää­riä vä­hen­ne­tään ja saunat pi­de­tään kiinni, mutta au­ki­olo­ai­ko­ja ei su­pis­te­ta

25.05.2020 16:48 4
Vankiloissa aletaan palata normaaliin päiväjärjestykseen – koronarajoituksia puretaan harkitusti

Van­ki­lois­sa aletaan palata nor­maa­liin päi­vä­jär­jes­tyk­seen – ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia pu­re­taan har­ki­tus­ti

25.05.2020 16:09 0
Arvio: Koronarajoitukset leikkasivat päästöjä Suomessa enimmillään 20, muissa Pohjoismaissa noin 30 prosenttia – Syynä ehkä pikemminkin erot päästösektoreissa kuin rajoitustoimissa

Arvio: Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set leik­ka­si­vat pääs­tö­jä Suo­mes­sa enim­mil­lään 20, muissa Poh­jois­mais­sa noin 30 pro­sent­tia – Syynä ehkä pi­kem­min­kin erot pääs­tö­sek­to­reis­sa kuin ra­joi­tus­toi­mis­sa

24.05.2020 18:00 1
Suuruudenhulluihin ideoihin taipuvainen taiteilijakaksikko kysyi, mitä maailmassa pitäisi kasvattaa – vastaus yllättää ajankohtaisuudellaan

Suu­ruu­den­hul­lui­hin ideoi­hin tai­pu­vai­nen tai­tei­li­ja­kak­sik­ko kysyi, mitä maail­mas­sa pitäisi kas­vat­taa – vastaus yl­lät­tää ajan­koh­tai­suu­del­laan

24.05.2020 08:00 0
Tilaajille
Arina avaa ravintoloita ja hotelleja kesäkuussa

Arina avaa ra­vin­to­loi­ta ja ho­tel­le­ja ke­sä­kuus­sa

22.05.2020 21:56 0
Mia Konun perhe elää tiukkojen koronarajoitusten Espanjassa: "Juuri hain Suomi-kaupasta ruispuikuloita ja sain paketin lenkkimakkaraa kaupan päälle"

Mia Konun perhe elää tiuk­ko­jen ko­ro­na­ra­joi­tus­ten Es­pan­jas­sa: "Juuri hain Suo­mi-kau­pas­ta ruis­pui­ku­loi­ta ja sain paketin lenk­ki­mak­ka­raa kaupan päälle"

22.05.2020 19:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Varovaisesti omalla harkinnalla – mummoa ja vaaria ei silti pidä vielä halata ja suukottaa, sillä vaara ei ole ohi
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Va­ro­vai­ses­ti omalla har­kin­nal­la – mummoa ja vaaria ei silti pidä vielä halata ja suu­kot­taa, sillä vaara ei ole ohi

21.05.2020 20:00 2
Tilaajille
Tällä tavalla koronavirus tarttuu nyt – rajoitusten purku huolettaa infektiolääkäriä: "Tilanne aktivoituu, jos ihmiset eivät noudata ohjeita"

Tällä tavalla ko­ro­na­vi­rus tarttuu nyt – ra­joi­tus­ten purku huo­let­taa in­fek­tio­lää­kä­riä: "Ti­lan­ne ak­ti­voi­tuu, jos ihmiset eivät noudata oh­jei­ta"

20.05.2020 20:00 4
Tilaajille
Koronavirusepidemia jatkaa hidastumistaan Suomessa – turvavälit ja hygienia muistettava edelleen

Ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mia jatkaa hi­das­tu­mis­taan Suo­mes­sa – tur­va­vä­lit ja hy­gie­nia muis­tet­ta­va edel­leen

20.05.2020 19:03 2
Pääkirjoitus: Hallituksen ravintolalinjaukseen tarvitaan joustoa – maassa on tautiriskin kannalta aivan erilaisia todellisuuksia
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tuk­sen ra­vin­to­la­lin­jauk­seen tar­vi­taan joustoa – maassa on tau­ti­ris­kin kan­nal­ta aivan eri­lai­sia to­del­li­suuk­sia

20.05.2020 16:07 2
Tilaajille
Hallitukselta uudet ohjeet yli 70-vuotiaille: Voiko omaisia tavata, pitääkö ulkona liikkumista välttää, kuinka voi harrastaa liikuntaa?

Hal­li­tuk­sel­ta uudet ohjeet yli 70-vuo­tiail­le: Voiko omaisia tavata, pitääkö ulkona liik­ku­mis­ta vält­tää, kuinka voi har­ras­taa lii­kun­taa?

20.05.2020 13:21 8
Antellin toimitusjohtaja: Rajoitusten purku tulee säästämään konkursseilta – Tomi Lantto suuntaa kesäkuussa perheen kanssa suosikkiravintoloihin Oulussa

An­tel­lin toi­mi­tus­joh­ta­ja: Ra­joi­tus­ten purku tulee sääs­tä­mään kon­kurs­seil­ta – Tomi Lantto suuntaa ke­sä­kuus­sa perheen kanssa suo­sik­ki­ra­vin­to­loi­hin Oulussa

20.05.2020 07:00 3
Tilaajille
Oululaiset yrittäjät pitävät hallituksen linjauksia turhan tiukkoina anniskeluravintoloille: "Löysässä hirressä roikkuminen jatkuu"

Ou­lu­lai­set yrit­tä­jät pitävät hal­li­tuk­sen lin­jauk­sia turhan tiuk­koi­na an­nis­ke­lu­ra­vin­to­loil­le: "Löy­säs­sä hir­res­sä roik­ku­mi­nen jatkuu"

20.05.2020 06:25 2
Tilaajille
Tapaa ystäviä turvallisesti etänä tai ulkona turvaväleistä huolehtien – Lue tästä THL:n päivitetyt ohjeet yli 70-vuotiaille kansalaisille

Tapaa ystäviä tur­val­li­ses­ti etänä tai ulkona tur­va­vä­leis­tä huo­leh­tien – Lue tästä THL:n päi­vi­te­tyt ohjeet yli 70-vuo­tiail­le kan­sa­lai­sil­le

19.05.2020 21:20 0
SOK:n johtaja vaatii: Hallituksen pitää antaa lupa kotimaan matkailun turvalliselle kesärysäykselle

SOK:n johtaja vaatii: Hal­li­tuk­sen pitää antaa lupa ko­ti­maan mat­kai­lun tur­val­li­sel­le ke­sä­ry­säyk­sel­le

19.05.2020 19:00 1
Tilaajille