Koronakriisi
Viimeisin 4 tuntia
Hallitus vaatii muutoksia EU-komission koronaelpymispakettiin

Hal­li­tus vaatii muu­tok­sia EU-ko­mis­sion ko­ro­na­el­py­mis­pa­ket­tiin

17:25 0
Viimeisin 12 tuntia
Palvelut valuvat roboteille  - "roboteista ei ole uhkaa, sillä niiden virukset eivät meihin tartu"
Kolumni Lauri Tähtinen

Pal­ve­lut valuvat ro­bo­teil­le - "ro­bo­teis­ta ei ole uhkaa, sillä niiden vi­ruk­set eivät meihin tartu"

15:00 0
Tilaajille
Viikko
Koronakriisissä ei uskalleta hakea apua, vaikka tarvetta olisi: "Tämä on nähty lastensuojelussa ja terveydenhuollossa"

Ko­ro­na­krii­sis­sä ei us­kal­le­ta hakea apua, vaikka tar­vet­ta olisi: "Tämä on nähty las­ten­suo­je­lus­sa ja ter­vey­den­huol­los­sa"

03.06.2020 14:42 0
Suomen kantaa EU:n elvytysrahastoon ei saatu vielä sorvattua – Tuppurainen:  Rahanjaon pitää edistää jäsenmaiden vastuullista taloudenpitoa

Suomen kantaa EU:n el­vy­tys­ra­has­toon ei saatu vielä sor­vat­tua – Tup­pu­rai­nen: Ra­han­jaon pitää edistää jä­sen­mai­den vas­tuul­lis­ta ta­lou­den­pi­toa

03.06.2020 14:34 0
5,5 miljardin lisäbudjetti: Kunnille 1,4 miljardia, liikenteeseen yli miljardi, 4 800 aloituspaikkaa korkeakouluihin, ilmastorahastoon 300 miljoonaa – Näin lisärahaa jaetaan

5,5 mil­jar­din li­sä­bud­jet­ti: Kun­nil­le 1,4 mil­jar­dia, lii­ken­tee­seen yli mil­jar­di, 4 800 aloi­tus­paik­kaa kor­kea­kou­lui­hin, il­mas­to­ra­has­toon 300 mil­joo­naa – Näin li­sä­ra­haa jaetaan

02.06.2020 21:13 6
Tarja Halonen ja Esko Aho vaativat G20-ryhmää koolle vetoomuksessa nobelistien, entisten valtiojohtajien, keskuspankkiirien ja muiden vaikutusvaltaisten henkilöiden kanssa

Tarja Halonen ja Esko Aho vaa­ti­vat G20-ryh­mää koolle ve­too­muk­ses­sa no­be­lis­tien, en­tis­ten val­tio­joh­ta­jien, kes­kus­pank­kii­rien ja muiden vai­ku­tus­val­tais­ten hen­ki­löi­den kanssa

02.06.2020 18:37 2
Mielipide Elli Aaltonen, Tuomas Kurttila

Lasten ja nuorten tip­pu­mi­nen ko­ro­na­kui­luun es­tet­tä­vä – he ovat ter­vey­den­huol­lon pit­kä­ai­kai­sia ris­kia­siak­kai­ta, ellei apua saada ajoissa

02.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Iso nälkä liikkeellä – pandemian pahentamaa nälänhätää pitäisi päästä helpottamaan
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Iso nälkä liik­keel­lä – pan­de­mian pa­hen­ta­maa nä­län­hä­tää pitäisi päästä hel­pot­ta­maan

31.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Näkökulma: Elvytysrahaa lähdössä liikkeelle – liikennehankkeet ja energiaremontit kärjessä

Nä­kö­kul­ma: El­vy­tys­ra­haa läh­dös­sä liik­keel­le – lii­ken­ne­hank­keet ja ener­gia­re­mon­tit kär­jes­sä

31.05.2020 08:00 1
Tyrnävän kunnanjohtaja on tehnyt 14 päätöstä poikkeusolojen perusteella, vaikka kuntia koskevaa valmiuslakipykälää ei ole aktivoitu – "Kuntalaisten etu pysyy etusijalla"

Tyr­nä­vän kun­nan­joh­ta­ja on tehnyt 14 pää­tös­tä poik­keus­olo­jen pe­rus­teel­la, vaikka kuntia kos­ke­vaa val­mius­la­ki­py­kä­lää ei ole ak­ti­voi­tu – "Kun­ta­lais­ten etu pysyy etu­si­jal­la"

29.05.2020 06:00 9
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Korona synnyttää valtioille ennätysvelat - jos talous ei kasva, velan pienentäminen on vaikeaa
Kolumni Risto Murto

Korona syn­nyt­tää val­tioil­le en­nä­tys­ve­lat - jos talous ei kasva, velan pie­nen­tä­mi­nen on vaikeaa

28.05.2020 20:00 3
Tilaajille
Europarlamentin puolueetkin eri mieltä EU-komission elvytyspaketista – suomalaismepeistä osa vähemmistössä omassa europuolueessaan

Eu­ro­par­la­men­tin puo­lueet­kin eri mieltä EU-ko­mis­sion el­vy­tys­pa­ke­tis­ta – suo­ma­lais­me­peis­tä osa vä­hem­mis­tös­sä omassa eu­ro­puo­luees­saan

28.05.2020 18:24 1
EU:n jättimäinen elvytyspaketti koettelee hallituksen kestokykyä – "On mahdollista, ettei lainoja makseta koskaan takasin"

EU:n jät­ti­mäi­nen el­vy­tys­pa­ket­ti koet­te­lee hal­li­tuk­sen kes­to­ky­kyä – "On mah­dol­lis­ta, ettei lainoja makseta koskaan ta­ka­sin"

28.05.2020 17:17 9
Korona lyö nyt kovaa: Akavan seurantalistoilta löytyy kummallisuuksia – "En ole urallani kokenut vastaavaa"

Korona lyö nyt kovaa: Akavan seu­ran­ta­lis­toil­ta löytyy kum­mal­li­suuk­sia – "En ole ural­la­ni kokenut vas­taa­vaa"

28.05.2020 12:53 1
Kotimaan matkailua suositellaan edelleen välttämään, hallitukselta tulossa uusia suosituksia  lähiaikoina

Ko­ti­maan mat­kai­lua suo­si­tel­laan edel­leen vält­tä­mään, hal­li­tuk­sel­ta tulossa uusia suo­si­tuk­sia lä­hi­ai­koi­na

28.05.2020 11:13 0
Rakentamisen alamäki tuplaantuu – alalta jää työttömäksi pahimmillaan 20 000 työntekijää

Ra­ken­ta­mi­sen alamäki tup­laan­tuu – alalta jää työt­tö­mäk­si pa­him­mil­laan 20 000 työn­te­ki­jää

28.05.2020 11:00 0
Oulun hotelleissa jännitetään, tuleeko asiakkaita kesällä – varovaista toiveikkuutta on kuitenkin ilmassa

Oulun ho­tel­leis­sa jän­ni­te­tään, tuleeko asiak­kai­ta kesällä – va­ro­vais­ta toi­veik­kuut­ta on kui­ten­kin ilmassa

28.05.2020 07:00 4
Tilaajille
Näkökulma: Suomen on vaikea hyväksyä satojen miljardien suoria tukia – elpymisrahasto aiheuttaa vielä riitaa Suomessa ja Euroopassa

Nä­kö­kul­ma: Suomen on vaikea hy­väk­syä satojen mil­jar­dien suoria tukia – el­py­mis­ra­has­to ai­heut­taa vielä riitaa Suo­mes­sa ja Eu­roo­pas­sa

27.05.2020 21:13 5
Näkökulma: Koronakriisi vaikeutti EU:n ennestäänkin hankalia budjettineuvotteluita – tänään tulossa uusi kompromissiesitys

Nä­kö­kul­ma: Ko­ro­na­krii­si vai­keut­ti EU:n en­nes­tään­kin han­ka­lia bud­jet­ti­neu­vot­te­lui­ta – tänään tulossa uusi komp­ro­mis­si­esi­tys

27.05.2020 06:00 0
LM:n tiedot: Suomi kasvattamassa ulkomaisten kausityöntekijöiden määrää useilla tuhansilla – 9 000 on tulossa maatilatöihin pääosin Ukrainasta

LM:n tiedot: Suomi kas­vat­ta­mas­sa ul­ko­mais­ten kau­si­työn­te­ki­jöi­den määrää useilla tu­han­sil­la – 9 000 on tulossa maa­ti­la­töi­hin pääosin Uk­rai­nas­ta

26.05.2020 20:05 2