Koronaepidemia
Viimeisin 4 tuntia
Elokuvateatterit avautuvat Oulussa heinäkuussa – Yhdysvaltain ja Kiinan koronatilanteet voivat vielä siirtää Hollywood-ensi-iltoja

Elo­ku­va­teat­te­rit avau­tu­vat Oulussa hei­nä­kuus­sa – Yh­dys­val­tain ja Kiinan ko­ro­na­ti­lan­teet voivat vielä siirtää Hol­ly­wood-en­si-il­to­ja

06:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Norrbottenissa 103 uutta koronatartuntaa vuorokaudessa – Asiantuntija arvioi, että tartuntatapauksia tulee vielä lisää, laskua luvassa vasta muutaman viikon kuluttua

Norr­bot­te­nis­sa 103 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa vuo­ro­kau­des­sa – Asian­tun­ti­ja arvioi, että tar­tun­ta­ta­pauk­sia tulee vielä lisää, laskua luvassa vasta muu­ta­man viikon ku­lut­tua

24.06.2020 17:29 0
Tilaajille
Oululainen myyjä Eeva-Marja Turtinen: Aluksi pelotti, että mitä on tulossa – koronakeväänä sairastettiin jopa vähemmän kuin vuosi sitten

Ou­lu­lai­nen myyjä Ee­va-Mar­ja Tur­ti­nen: Aluksi pe­lot­ti, että mitä on tulossa – ko­ro­na­ke­vää­nä sai­ras­tet­tiin jopa vä­hem­män kuin vuosi sitten

13.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Koronakriisi voi olla uusi alku Lapin matkailulle – Matkailuyritysten katse on jo ensi talvikaudessa

Ko­ro­na­krii­si voi olla uusi alku Lapin mat­kai­lul­le – Mat­kai­lu­yri­tys­ten katse on jo ensi tal­vi­kau­des­sa

09.06.2020 06:31 0
Tilaajille
Koronaepidemia on kärjistänyt toimeentulo-ongelmia – Kelan johto ja kuntien sosiaalityöntekijät erimielisiä Kelan onnistumisesta koronaepidemian aikana

Ko­ro­na­epi­de­mia on kär­jis­tä­nyt toi­meen­tu­lo-on­gel­mia – Kelan johto ja kuntien so­siaa­li­työn­te­ki­jät eri­mie­li­siä Kelan on­nis­tu­mi­ses­ta ko­ro­na­epi­de­mian aikana

08.06.2020 06:00 1
Korona toi käsien pesemisen – "Toivottavaa olisi, että toiminto piintyisi tavaksi"
Kolumni Helge Murtovaara

Korona toi käsien pe­se­mi­sen – "Toi­vot­ta­vaa olisi, että toi­min­to piin­tyi­si ta­vak­si"

07.06.2020 20:00 1
Tilaajille
Jos drone painaa yli 900 grammaa, sillä ei saa lentää ihmisten päällä – lue, miten droneja koskevat säännöt muuttuvat

Jos drone painaa yli 900 gram­maa, sillä ei saa lentää ih­mis­ten päällä – lue, miten droneja kos­ke­vat säännöt muut­tu­vat

07.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Maailman ylikulutuspäivä siirtyy koronakriisin vuoksi yli kolme viikkoa viime vuodesta

Maail­man yli­ku­lu­tus­päi­vä siirtyy ko­ro­na­krii­sin vuoksi yli kolme viikkoa viime vuo­des­ta

05.06.2020 16:11 0
OYSin yhteispäivystyksen sisäänkäyntejä muutetaan: K-ovi otetaan normaalikäyttöön maanantaista alkaen

OYSin yh­teis­päi­vys­tyk­sen si­sään­käyn­te­jä muu­te­taan: K-ovi otetaan nor­maa­li­käyt­töön maa­nan­tais­ta alkaen

05.06.2020 14:46 0
OYSiin ei ole tullut uusia koronapotilaita moneen viikkoon – sairaalan vierailurajoituksia puretaan vähitellen

OYSiin ei ole tullut uusia ko­ro­na­po­ti­lai­ta moneen viik­koon – sai­raa­lan vie­rai­lu­ra­joi­tuk­sia pu­re­taan vä­hi­tel­len

02.06.2020 10:40 0
Vanhemmat
Maailma elää yllättäen vuotta nolla – tilastot jaetaan jatkossa aikaan ennen ja jälkeen koronan

Maailma elää yl­lät­täen vuotta nolla – ti­las­tot jaetaan jat­kos­sa aikaan ennen ja jälkeen koronan

31.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Ensimmäisessä korona-aallossa on menossa loppuliuku, sanoo PPSHP:n johtajaylilääkäri  – "Niin kauan kuin rokotetta ei ole käytössä, jo itsesuojeluvaisto ohjaa ihmisiä suojautumaan"

En­sim­mäi­ses­sä ko­ro­na-aal­los­sa on menossa lop­pu­liu­ku, sanoo PPSHP:n joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri – "Niin kauan kuin ro­ko­tet­ta ei ole käy­tös­sä, jo it­se­suo­je­lu­vais­to ohjaa ihmisiä suo­jau­tu­maan"

29.05.2020 06:00 1
Tilaajille
Koronavirusepidemia näkyy karulla tavalla Pohjois-Pohjanmaan työllisyydessä – huhtikuun lopussa työttömiä oli enemmän kuin koko vuosituhannen aikana

Ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mia näkyy karulla tavalla Poh­jois-Poh­jan­maan työl­li­syy­des­sä – huh­ti­kuun lopussa työt­tö­miä oli enemmän kuin koko vuo­si­tu­han­nen aikana

27.05.2020 15:45 4
Kotimaiset hengityssuojaimet riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin – kolme yritystä aloittanut tuotannon

Ko­ti­mai­set hen­gi­tys­suo­jai­met riit­tä­vät so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon tar­pei­siin – kolme yri­tys­tä aloit­ta­nut tuo­tan­non

27.05.2020 12:53 3
Slovenia julisti koronaepidemian olevan ohi ensimmäisenä Euroopassa

Slo­ve­nia julisti ko­ro­na­epi­de­mian olevan ohi en­sim­mäi­se­nä Eu­roo­pas­sa

15.05.2020 23:25 0
Koronavirustartuntojen määrä kasvoi Suomessa 83 kappaleella - Pohjois-Pohjanmaalla ei uusia tartuntatapauksia

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen määrä kasvoi Suo­mes­sa 83 kap­pa­leel­la - Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei uusia tar­tun­ta­ta­pauk­sia

15.05.2020 13:29 3
Tartuntatautiasiantuntija Fauci varoitti senaattia koronatoimenpiteiden purkamisesta – Koronaan kuollut Yhdysvalloissa luultavasti enemmän kuin viralliset tilastot näyttävät

Tar­tun­ta­tau­ti­asian­tun­ti­ja Fauci va­roit­ti se­naat­tia ko­ro­na­toi­men­pi­tei­den pur­ka­mi­ses­ta – Ko­ro­naan kuollut Yh­dys­val­lois­sa luul­ta­vas­ti enemmän kuin vi­ral­li­set ti­las­tot näyt­tä­vät

13.05.2020 15:02 0
Kun tieto paluusta lähiopetukseen tuli, Anna-Kaisa Lepistö empi lähettää poikiaan kouluun 
– "Jos voisin itse valita, niin haluaisin pitää lapset kotona, mutta kyllä pojat kouluun menevät"

Kun tieto pa­luus­ta lä­hi­ope­tuk­seen tuli, An­na-Kai­sa Lepistö empi lä­het­tää poi­kiaan kouluun – "Jos voisin itse valita, niin ha­luai­sin pitää lapset kotona, mutta kyllä pojat kouluun me­ne­vät"

13.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Essee: Korona pysäytti lentokoneet, kirkasti vedet ja puhdisti ilman – toivottavasti elämä ei jatku ennallaan tämän jälkeen

Essee: Korona py­säyt­ti len­to­ko­neet, kir­kas­ti vedet ja puh­dis­ti ilman – toi­vot­ta­vas­ti elämä ei jatku en­nal­laan tämän jälkeen

29.03.2020 09:00 4
Tilaajille