Asuminen: Vuokrat nou­si­vat Oulussa pää­kau­pun­ki­seu­tua no­peam­min

Kirkko ja uskonnot
Kuukausi
Oululaislähtöinen lastenlääkäri Leena Pasanen teki elämäntyönsä Tansaniassa ja kokosi aidsin ja nälänhädän täyteiset muistot kansien väliin – "Aivan kaikesta oli pulaa"

Ou­lu­lais­läh­töi­nen las­ten­lää­kä­ri Leena Pasanen teki elä­män­työn­sä Tan­sa­nias­sa ja kokosi aidsin ja nä­län­hä­dän täy­tei­set muistot kansien väliin – "Aivan kai­kes­ta oli pulaa"

18.10.2021 06:07 5
Uusi oululainen kristillisen raskaan musiikin festivaali Incarn Fest pyrkii antamaan genrelle uutta nostetta – "Lauma on hajallaan"

Uusi ou­lu­lai­nen kris­til­li­sen raskaan mu­sii­kin fes­ti­vaa­li Incarn Fest pyrkii an­ta­maan gen­rel­le uutta nos­tet­ta – "­Lau­ma on ha­jal­laan"

15.10.2021 06:09 1
Arkkipiispa Tapio Luoma: "Meidän on taas aika muistuttaa, miksi ja miten luterilaisessa katsannossa Raamattua luetaan"

Ark­ki­piis­pa Tapio Luoma: "Meidän on taas aika muis­tut­taa, miksi ja miten lu­te­ri­lai­ses­sa kat­san­nos­sa Raa­mat­tua lue­taan"

09.10.2021 06:30 9
Tilaajille
"Armottomien ehtojen tilalle ehdotonta armoa" – kirkon on tultava rohkeasti ihmisten pariin toivon sanoma mukanaan, Pekka Asikainen sanoo

"Ar­mot­to­mien ehtojen tilalle eh­do­ton­ta armoa" – ­kir­kon on tultava roh­keas­ti ih­mis­ten pariin toivon sanoma mu­ka­naan, Pekka Asi­kai­nen sanoo

08.10.2021 07:30 2
Tilaajille
Jumalanpalveluksia kaupan kyljessä –  Pateniemenrannan K-marketin yhteyteen valmistuva uusi seurakuntakoti saa noin 300 neliön suuruiset tilat

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia kaupan kyl­jes­sä – Pa­te­nie­men­ran­nan K-mar­ke­tin yh­tey­teen val­mis­tu­va uusi seu­ra­kun­ta­ko­ti saa noin 300 neliön suu­rui­set tilat

07.10.2021 06:08 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kantava voima

06.10.2021 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lopun enteet kiin­nos­ta­ne­vat toi­mit­ta­jia­kin?

04.10.2021 04:00
Tilaajille
Asioita tulisi entistä paremmin katsella pienen ja uhanalaisen ihmisen näkökulmasta, sanoo 90 vuotta täyttävä John Vikström

Asioita tulisi entistä pa­rem­min kat­sel­la pienen ja uhan­alai­sen ihmisen nä­kö­kul­mas­ta, sanoo 90 vuotta täyt­tä­vä John Vik­ström

01.10.2021 09:00 1
Tilaajille
Maailmanlopun enteet ja pedon merkki ruokkivat uskonnoista nousevaa rokotevastarintaa – oululainen Sirpa Erho sai epäilijöiltä vastaukseksi Youtube-videoita

Maail­man­lo­pun enteet ja pedon merkki ruok­ki­vat us­kon­nois­ta nou­se­vaa ro­ko­te­vas­ta­rin­taa – ou­lu­lai­nen Sirpa Erho sai epäi­li­jöil­tä vas­tauk­sek­si You­tu­be-vi­deoi­ta

25.09.2021 18:30 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirkko paikkaa mo­nen­lais­ta vajetta – syk­syi­sin dia­ko­nias­sa näkyvät eri­tyi­ses­ti lap­si­per­hei­den yh­tey­den­otot

23.09.2021 07:00
Tilaajille
Lapsena tullut terapeutin rooli viitoitti tietä Tommy Hellstenin tulevalle uralle ja kymmenille teoksille

Lapsena tullut te­ra­peu­tin rooli vii­toit­ti tietä Tommy Hell­ste­nin tu­le­val­le uralle ja kym­me­nil­le teok­sil­le

22.09.2021 06:00 1
Vanhemmat
Oulun seurakunnat tarjoavat työttömille ja vähävaraisille aamupaloja ja aterioita – avustustarve on kasvussa

Oulun seu­ra­kun­nat tar­joa­vat työt­tö­mil­le ja vä­hä­va­rai­sil­le aa­mu­pa­lo­ja ja ate­rioi­ta – avus­tus­tar­ve on kas­vus­sa

20.09.2021 09:41 10
Seurakuntayhtymällä seuraavaksi remonttivuorossa kirkolliset tilat – lähes 50-vuotias Intiön kappeli peruskorjataan, uusittu kappeli tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2025

Seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäl­lä seu­raa­vak­si re­mont­ti­vuo­ros­sa kir­kol­li­set tilat – lähes 50-vuo­tias Intiön kappeli pe­rus­kor­ja­taan, uusittu kappeli tar­koi­tus ottaa käyt­töön vuonna 2025

17.09.2021 06:00 9
Tilaajille
Oulun Etu-Lyötyssä etsitään totuutta uskontojen takaa vuoropuhelun ja veljeyden keinoin – tunnetko teosofian, liikkeen, johon kuuluivat esimerkiksi Leevi Madetoja ja Eino Leino?

Oulun Etu-Lyö­tys­sä et­si­tään to­tuut­ta us­kon­to­jen takaa vuo­ro­pu­he­lun ja vel­jey­den keinoin – tun­net­ko teo­so­fian, liik­keen, johon kuu­lui­vat esi­mer­kik­si Leevi Ma­det­oja ja Eino Leino?

09.09.2021 08:00 1
Tilaajille
"Kun Raamattu puhuu synnistä, tarkoituksena ei ole koskaan nujertaa ihmistä" – arkkipiispa Tapio Luoma sanoo, että pyhä kirjaa ei pidä tulkita käyttäen sitä aseena toista vastaan, mutta keskeneräiseen tapaus Räsäseen hän ei ota kantaa

"Kun Raa­mat­tu puhuu syn­nis­tä, tar­koi­tuk­se­na ei ole koskaan nu­jer­taa ih­mis­tä" – ark­ki­piis­pa Tapio Luoma sanoo, että pyhä kirjaa ei pidä tulkita käyt­täen sitä aseena toista vas­taan, mutta kes­ken­eräi­seen tapaus Rä­sä­seen hän ei ota kantaa

05.09.2021 16:53 25
Tilaajille
Rippikouluihin ilmoittautuminen alkaa  Oulussa – vuosi sitten ilmoittautui 98 prosenttia kirkkoon kuuluvasti ikäluokasta

Rip­pi­kou­lui­hin il­moit­tau­tu­mi­nen alkaa Oulussa – vuosi sitten il­moit­tau­tui 98 pro­sent­tia kirk­koon kuu­lu­vas­ti ikä­luo­kas­ta

30.08.2021 15:36 4
Kuusamossa juhlittiin kirkon 70-vuotista taivalta – "Juhla yhtä ihana kuin sääkin"

Kuu­sa­mos­sa juh­lit­tiin kirkon 70-vuo­tis­ta tai­val­ta – "Juhla yhtä ihana kuin sääkin"

29.08.2021 21:51
Tilaajille
Näkökulma: Eikö kansankirkkoon mahdu yhtä provokatiivisen radikaalia keskustelijaa?  Pappisoikeutensa menettäneelle Kai Sadinmaalle kirkko oli vahva vastus

Nä­kö­kul­ma: Eikö kan­san­kirk­koon mahdu yhtä pro­vo­ka­tii­vi­sen ra­di­kaa­lia kes­kus­te­li­jaa? Pap­pisoi­keu­ten­sa me­net­tä­neel­le Kai Sa­din­maal­le kirkko oli vahva vastus

22.08.2021 18:30 7
Tilaajille
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli erotti "kapinapappi" Kai Sadinmaan virastaan

Hel­sin­gin hiip­pa­kun­nan tuo­mioka­pi­tu­li erotti "ka­pi­na­pap­pi" Kai Sa­din­maan vi­ras­taan

18.08.2021 20:12 5
Kapinapappi Kai Sadinmaan pappisvirasta päätös ehkä keskiviikkona – "Esitys odotettu, ja siihen olen valmistautunut"

Ka­pi­na­pap­pi Kai Sa­din­maan pap­pis­vi­ras­ta päätös ehkä kes­ki­viik­ko­na – "Esitys odo­tet­tu, ja siihen olen val­mis­tau­tu­nut"

17.08.2021 21:41 2
Tilaajille