Huoltovarmuuskeskus
Kuukausi ja vanhemmat
Olisiko HVK:n ja Finnveran hallitusten ristikkäisvalvonta voitu toteuttaa muulla tavalla, kysyy julkisjohtamisen professori: "On erityisen suuri merkitys, miten niitä ohjataan ja valvotaan"

Olisiko HVK:n ja Finn­ve­ran hal­li­tus­ten ris­tik­käis­val­von­ta voitu to­teut­taa muulla ta­val­la, kysyy jul­kis­joh­ta­mi­sen pro­fes­so­ri: "On eri­tyi­sen suuri mer­ki­tys, miten niitä oh­ja­taan ja val­vo­taan"

27.05.2020 19:11 0
STM esittää, että maskeja ja muita suojavarusteita hankitaan sadalla miljoonalla eurolla lisää – "Varaudumme siihen, että tautitilanne voi jatkossa muuttua ja suojavarusteiden kysyntä kasvaa nykyisestä"

STM esit­tää, että maskeja ja muita suo­ja­va­rus­tei­ta han­ki­taan sadalla mil­joo­nal­la eurolla lisää – "Va­rau­dum­me siihen, että tau­ti­ti­lan­ne voi jat­kos­sa muuttua ja suo­ja­va­rus­tei­den kysyntä kasvaa ny­kyi­ses­tä"

25.05.2020 14:11 2
Huoltovarmuuskeskuksen valvonnassa on ristikkäiskytkös: "Ei se ole lainkaan ongelmallista"

Huol­to­var­muus­kes­kuk­sen val­von­nas­sa on ris­tik­käis­kyt­kös: "Ei se ole lain­kaan on­gel­mal­lis­ta"

23.05.2020 06:00 1
Sarmasteen toimittamien kohumaskien tutkiminen jatkuu, allergiaa aiheuttanut tekijä ei ole selvinnyt – maskit menevät nyt Työterveyslaitoksen testattavaksi

Sar­mas­teen toi­mit­ta­mien ko­hu­mas­kien tut­ki­mi­nen jatkuu, al­ler­giaa ai­heut­ta­nut tekijä ei ole sel­vin­nyt – maskit menevät nyt Työ­ter­veys­lai­tok­sen tes­tat­ta­vak­si

13.05.2020 11:00 0
Huoltovarmuuskeskuksen maskikaupoista uusi rikosepäily - KRP tutkii luottamusaseman väärinkäyttöä

Huol­to­var­muus­kes­kuk­sen mas­ki­kau­pois­ta uusi ri­kos­epäi­ly - KRP tutkii luot­ta­mus­ase­man vää­rin­käyt­töä

12.05.2020 12:07 1
HS: Tiina Jylhä purkaa maskikaupat ja vaatii Huoltovarmuuskeskukselta kolmen miljoonan euron korvausta

HS: Tiina Jylhä purkaa mas­ki­kau­pat ja vaatii Huol­to­var­muus­kes­kuk­sel­ta kolmen mil­joo­nan euron kor­vaus­ta

08.05.2020 14:04 13

IS: Kaksi Huol­to­var­muus­kes­kuk­sen joh­to­ryh­män jäsentä sai potkut ko­hut­tu­jen suo­ja­mas­ki­kaup­po­jen vuoksi

08.05.2020 11:47 0