Hallitus
Viimeisin 12 tuntia
Hallitus keskustelee matkustusrajoitusten purkamisesta keskiviikkona – neuvottelujen keskiössä sisärajojen avaaminen

Hal­li­tus kes­kus­te­lee mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­ta kes­ki­viik­ko­na – neu­vot­te­lu­jen kes­kiös­sä si­sä­ra­jo­jen avaa­mi­nen

14:00 0
Kuukausi
Hallitus pohtii, voisiko Alkosta olla ratkaisuksi pienpanimoiden ahdinkoon – valikoimaa lisää hyllyille ja kotiinkuljetus?

Hal­li­tus pohtii, voisiko Alkosta olla rat­kai­suk­si pien­pa­ni­moi­den ah­din­koon – va­li­koi­maa lisää hyl­lyil­le ja ko­tiin­kul­je­tus?

05.07.2020 17:32 3
Tilaajille
SAK, STTK ja työministerin valtiosihteeri tyrmäävät yrittäjäjärjestöjen esityksen paikallisesta sopimisesta: "Maksajan roolia tarjotaan palkansaajille, kyseessä kesän uutisperhonen"

SAK, STTK ja työ­mi­nis­te­rin val­tio­sih­tee­ri tyr­mää­vät yrit­tä­jä­jär­jes­tö­jen esi­tyk­sen pai­kal­li­ses­ta so­pi­mi­ses­ta: "Mak­sa­jan roolia tar­jo­taan pal­kan­saa­jil­le, ky­sees­sä kesän uu­tis­per­ho­nen"

26.06.2020 17:17 0
IL-kysely: Keskustan vaikuttajat haluavat puolueensa istuvan Marinin hallituksessa

IL-ky­se­ly: Kes­kus­tan vai­kut­ta­jat ha­lua­vat puo­lueen­sa istuvan Marinin hal­li­tuk­ses­sa

24.06.2020 09:12 3
Hallitus neuvottelee jälleen huomenna koronarajoitusten purkamisesta – mitä sanotaan etätöistä, matkustuksesta ja ikäihmisistä?

Hal­li­tus neu­vot­te­lee jälleen huo­men­na ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­ta – mitä sa­no­taan etä­töis­tä, mat­kus­tuk­ses­ta ja ikäih­mi­sis­tä?

22.06.2020 15:29 2
Lukijalta Mielipide Olli Kohonen

Va­sem­mis­to on erit­täin tyy­ty­väi­nen vii­si­kon työhön

18.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Ravintolat iloitsevat rajoitusten purusta, mutta rahojen riittäminen huolettaa – matkailu- ja ravintola-ala pyytää edelleen arvonlisäverojen alentamista

Ra­vin­to­lat iloit­se­vat ra­joi­tus­ten pu­rus­ta, mutta rahojen riit­tä­mi­nen huo­let­taa – mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-ala pyytää edel­leen ar­von­li­sä­ve­ro­jen alen­ta­mis­ta

17.06.2020 22:14 2
Hallitus lieventää ravintoloiden rajoituksia: aukiolo kahteen aamuyöllä, buffetit sallitaan – yli 500 hengen tilaisuudet sallitaan elokuussa sisällä ja ulkona

Hal­li­tus lie­ven­tää ra­vin­to­loi­den ra­joi­tuk­sia: aukiolo kahteen aa­muyöl­lä, buf­fe­tit sal­li­taan – yli 500 hengen ti­lai­suu­det sal­li­taan elo­kuus­sa sisällä ja ulkona

17.06.2020 19:51 12
Esitetty lakimuutos kieltäisi Yleltä lähes kaikki tekstisisällöt, joihin ei liity ääntä tai liikkuvaa kuvaa – vääristävätkö Ylen verkkouutiset media-alan kilpailua?

Esi­tet­ty la­ki­muu­tos kiel­täi­si Yleltä lähes kaikki teks­ti­si­säl­löt, joihin ei liity ääntä tai liik­ku­vaa kuvaa – vää­ris­tä­vät­kö Ylen verk­ko­uu­ti­set me­dia-alan kil­pai­lua?

16.06.2020 19:55 1
Hallitus päätti valmiuslain lopettamisesta

Hal­li­tus päätti val­mius­lain lo­pet­ta­mi­ses­ta

15.06.2020 14:14 2
Tytti Tuppurainen luottaa lentoyhteyksien palautumiseen – "Ollaan siis luottavaisin mieli ja maltetaan tämä epävarmuuden aika"

Tytti Tup­pu­rai­nen luottaa len­to­yh­teyk­sien pa­lau­tu­mi­seen – "Ollaan siis luot­ta­vai­sin mieli ja mal­te­taan tämä epä­var­muu­den aika"

13.06.2020 17:49 6
Hallituskonkarit Kulmunin viisikkoseikkailusta: ei asiaa mukaan ulkojäsenenä

Hal­li­tus­kon­ka­rit Kul­mu­nin vii­sik­ko­seik­kai­lus­ta: ei asiaa mukaan ul­ko­jä­se­ne­nä

09.06.2020 15:28 5
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla arvostetaan tulevan valtiovarainministerin Matti Vanhasen kokemusta – Pohjois-Pohjanmaan keskustan puheenjohtaja: "Toivotaan, että valinta tuo vakautta koko Suomen tilanteeseen"

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ar­vos­te­taan tulevan val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin Matti Van­ha­sen ko­ke­mus­ta – Poh­jois-Poh­jan­maan kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja: "Toi­vo­taan, että valinta tuo va­kaut­ta koko Suomen ti­lan­tee­seen"

08.06.2020 16:29 8
Tilaajille
Katri Kulmuni tyrmää spekulaatiot keskustan lähtöaikeista – "Keskusta jatkaa hallituksessa"

Katri Kulmuni tyrmää spe­ku­laa­tiot kes­kus­tan läh­tö­ai­keis­ta – "Kes­kus­ta jatkaa hal­li­tuk­ses­sa"

07.06.2020 14:16 18
Vanhemmat
Näkökulma: Kulmunilta taas yllätysveto, haluaa Iltalehden mukaan jatkaa keskustan puheenjohtajana – valtiovarainministerin valinta lykkääntyy

Nä­kö­kul­ma: Kul­mu­nil­ta taas yl­lä­tys­ve­to, haluaa Il­ta­leh­den mukaan jatkaa kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­na – val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin valinta lyk­kään­tyy

06.06.2020 14:23 3
Spekulaatiot Kulmunin korvaajasta käyvät kuumina – Mika Lintilä on valmis jälleen valtiovarainministeriksi: "Eihän noista paikoista kieltäydytä"

Spe­ku­laa­tiot Kul­mu­nin kor­vaa­jas­ta käyvät kuumina – Mika Lintilä on valmis jälleen val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si: "Eihän noista pai­kois­ta kiel­täy­dy­tä"

06.06.2020 12:30 4
Hallitus kertoi sote-uudistuksesta: Uudet maakunnat aloittavat todennäköisesti vuoden 2023 alusta

Hal­li­tus kertoi so­te-uu­dis­tuk­ses­ta: Uudet maa­kun­nat aloit­ta­vat to­den­nä­köi­ses­ti vuoden 2023 alusta

05.06.2020 12:20 4
Hallituksen lakiesitys: syksyllä perusopetuksessa voidaan vuorotella lähi- ja etäopetuksessa, ammattikoulujen näyttöihin joustoa

Hal­li­tuk­sen la­kie­si­tys: syk­syl­lä pe­rus­ope­tuk­ses­sa voidaan vuo­ro­tel­la lähi- ja etäo­pe­tuk­ses­sa, am­mat­ti­kou­lu­jen näyt­töi­hin joustoa

04.06.2020 15:21 1
Koronaa jäljittävä mobiilisovellus käyttöön arviolta elokuun aikana – koronavirusepidemia on edelleen hidastunut Suomessa

Koronaa jäl­jit­tä­vä mo­bii­li­so­vel­lus käyt­töön ar­viol­ta elokuun aikana – ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mia on edel­leen hi­das­tu­nut Suo­mes­sa

04.06.2020 12:19 1
Kiuru: Hallitus ei anna yleistä suositusta kasvomaskien käytöstä, mutta maskia voi käyttää toisen ihmisen suojaamiseksi esimerkiksi ruuhkabussissa

Kiuru: Hal­li­tus ei anna yleistä suo­si­tus­ta kas­vo­mas­kien käy­tös­tä, mutta maskia voi käyttää toisen ihmisen suo­jaa­mi­sek­si esi­mer­kik­si ruuh­ka­bus­sis­sa

03.06.2020 20:51 1