Genovan siltaturma
Siltojen kunto heikkenee - Suomessa on 76 erittäin huonokuntoista maantiesiltaa

Sil­to­jen kunto heik­ke­nee - Suo­mes­sa on 76 erit­täin huo­no­kun­tois­ta maan­tie­sil­taa

22.08.2018 13:19 8
Kolumni: Kuka on vanhan sillan kapteeni? Italia etsii vastuullisia Morandi-sillan romahdukseen – eikä EU enää kelpaa syntipukiksi

Ko­lum­ni: Kuka on vanhan sillan kap­tee­ni? Italia etsii vas­tuul­li­sia Mo­ran­di-sil­lan ro­mah­duk­seen – eikä EU enää kelpaa syn­ti­pu­kik­si

17.08.2018 12:47 6

Toi­mit­ta­jam­me Ge­no­vas­sa: Sadat jou­tui­vat hä­tä­ma­joi­tuk­seen, Ma­riel­la Mesan kotona nukkuu kym­me­nen ihmistä

17.08.2018 07:00 0
Tilaajille

Toi­mit­ta­jam­me vi­deo­re­por­taa­si Genovan tur­ma­pai­kal­ta: Yli kuu­si­sa­taa kau­pun­ki­lais­ta joutui jät­tä­mään kotinsa

16.08.2018 20:09 0
Analyysi: Populistien sadusta tuli totta, kannanotto katosi vähin äänin – Italian hallituksella kiire etsiä syyllisiä Genovan siltaturmalle

Ana­lyy­si: Po­pu­lis­tien sadusta tuli totta, kan­nan­ot­to katosi vähin äänin – Italian hal­li­tuk­sel­la kiire etsiä syyl­li­siä Genovan sil­ta­tur­mal­le

16.08.2018 14:39 29
Genova suuronnettomuuden jälkeen - Lännen Media raportoi turmapaikalta

Genova suur­on­net­to­muu­den jälkeen - Lännen Media ra­por­toi tur­ma­pai­kal­ta

16.08.2018 14:26 0
Toimittajamme kävi sairaalassa, jonne Genovan siltaturma uhreja on tuotu – ruumiita tunnistetaan, omaisille kriisiterapiaa

Toi­mit­ta­jam­me kävi sai­raa­las­sa, jonne Genovan sil­ta­tur­ma uhreja on tuotu – ruu­mii­ta tun­nis­te­taan, omai­sil­le krii­si­te­ra­piaa

16.08.2018 11:42 0
Toimittajamme Genovassa: Toivo ihmisten löytämisestä Morandi-sillan raunioista alkaa hiipua, lisäromahdusten uhka hidastaa raivaustöitä

Toi­mit­ta­jam­me Ge­no­vas­sa: Toivo ih­mis­ten löy­tä­mi­ses­tä Mo­ran­di-sil­lan rau­niois­ta alkaa hiipua, li­sä­ro­mah­dus­ten uhka hi­das­taa rai­vaus­töi­tä

15.08.2018 21:32 3
Italian siltaturmassa kuollut albanialaisia ja ranskalaisia – ulkoministeriön tietoon ei ole tullut suomalaisuhreja

Italian sil­ta­tur­mas­sa kuollut al­ba­nia­lai­sia ja rans­ka­lai­sia – ul­ko­mi­nis­te­riön tietoon ei ole tullut suo­ma­lais­uh­re­ja

15.08.2018 15:06 0
Suomen silloilla säntillinen tarkastusohjelma – neljä on sortunut vuoden 2004 jälkeen

Suomen sil­loil­la sän­til­li­nen tar­kas­tus­oh­jel­ma – neljä on sor­tu­nut vuoden 2004 jälkeen

15.08.2018 15:03 10
Italian hallinto sanoo, että turmasiltaa hallinnoivan yrityksen täytyy auttaa jälleenrakennustöissä

Italian hal­lin­to sanoo, että tur­ma­sil­taa hal­lin­noi­van yri­tyk­sen täytyy auttaa jäl­leen­ra­ken­nus­töis­sä

15.08.2018 14:22 8
Albania vahvisti, että Italian siltaonnettomuudessa on kuollut sen kansalaisia – onnettomuudessa loukkaantui ainakin 16 ihmistä

Albania vah­vis­ti, että Italian sil­ta­on­net­to­muu­des­sa on kuollut sen kan­sa­lai­sia – on­net­to­muu­des­sa louk­kaan­tui ainakin 16 ihmistä

15.08.2018 14:20 0
Genovan siltaturman raunioista löytyi eloonjäänyt tuhoutuneesta autosta

Genovan sil­ta­tur­man rau­niois­ta löytyi eloon­jää­nyt tu­hou­tu­nees­ta autosta

15.08.2018 13:48 3
Italian turmasillan rakenteiden rappeutuminen huomattiin jo vuosia sitten – vanha silta ei kestänyt nykypäivän raskasta liikennettä ja ruuhkahuippuja

Italian tur­ma­sil­lan ra­ken­tei­den rap­peu­tu­mi­nen huo­mat­tiin jo vuosia sitten – vanha silta ei kes­tä­nyt ny­ky­päi­vän ras­kas­ta lii­ken­net­tä ja ruuh­ka­huip­pu­ja

15.08.2018 12:45 8
Matkustajajuna vältti Italian siltaturman täpärästi – matkustajat kertovat junan alittaneen turmapaikan vain minuutteja ennen onnettomuutta

Mat­kus­ta­ja­ju­na vältti Italian sil­ta­tur­man tä­pä­räs­ti – mat­kus­ta­jat ker­to­vat junan alit­ta­neen tur­ma­pai­kan vain mi­nuut­te­ja ennen on­net­to­muut­ta

15.08.2018 11:28 1
Italian siltaturman pelastustyöt ovat edelleen käynnissä – kuolleita on tähän mennessä löytynyt 35

Italian sil­ta­tur­man pe­las­tus­työt ovat edel­leen käyn­nis­sä – kuol­lei­ta on tähän men­nes­sä löy­ty­nyt 35

15.08.2018 10:38 0
Italialaisia maanteiden ja tunnelien kunto hirvittää – Genovassa 50-vuotiaan moottoritiesillan rakenteet pettivät pahoin

Ita­lia­lai­sia maan­tei­den ja tun­ne­lien kunto hir­vit­tää – Ge­no­vas­sa 50-vuo­tiaan moot­to­ri­tie­sil­lan ra­ken­teet pet­ti­vät pahoin

15.08.2018 09:40 7
Italian Genovassa julistettiin kahden päivän suruaika siltaromahduksen takia

Italian Ge­no­vas­sa ju­lis­tet­tiin kahden päivän su­ru­ai­ka sil­ta­ro­mah­duk­sen takia

15.08.2018 02:03 2
Italian siltaromahduksessa kuoli ainakin 35, viranomaiset syyttävät vanhentunutta infrastruktuuria.

Italian sil­ta­ro­mah­duk­ses­sa kuoli ainakin 35, vi­ran­omai­set syyt­tä­vät van­hen­tu­nut­ta inf­rast­ruk­tuu­ria.

14.08.2018 21:33 13
"Ihmiset juoksivat avojaloin ja kauhuissaan", kertoo sillan romahtamisen nähnyt italialaislehdelle

"Ih­mi­set juok­si­vat avo­ja­loin ja kau­huis­saan", kertoo sillan ro­mah­ta­mi­sen nähnyt ita­lia­lais­leh­del­le

14.08.2018 18:13 0