Finnair
Viimeisin tunti
Elokuussa Finnair lentää Suomessa myös Ivaloon ja Kittilään – "Ihmisillä on selvästi tarve ja halu matkustaa"

Elo­kuus­sa Finnair lentää Suo­mes­sa myös Ivaloon ja Kit­ti­lään – "Ih­mi­sil­lä on sel­väs­ti tarve ja halu mat­kus­taa"

21:57 0
Tilaajille
Vanhemmat
Finnairilta saattaa olla luvassa lisää pettymyksen aihetta Kemille ja Kajaanille – reitit olleet jo pitkään heikkoja

Finn­ai­ril­ta saattaa olla luvassa lisää pet­ty­myk­sen aihetta Kemille ja Ka­jaa­nil­le – reitit olleet jo pitkään heik­ko­ja

03.07.2020 19:48 0
Tilaajille
Finnairin toimitusjohtaja maakuntakenttien lentomotista: "Näillä reiteillä täyttöasteet ovat erityisen matalia kesäaikana"

Finn­ai­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja maa­kun­ta­kent­tien len­to­mo­tis­ta: "Näillä rei­teil­lä täyt­tö­as­teet ovat eri­tyi­sen matalia ke­säai­ka­na"

08.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Poliittinen ihme syntyi sinivalkoisin siivin – kokoomus ryhtyi keskustaksi ja keskusta huomasi olevansa kokoomus
Kolumni Jussi Orell

Po­liit­ti­nen ihme syntyi si­ni­val­koi­sin siivin – ko­koo­mus ryhtyi kes­kus­tak­si ja kes­kus­ta huomasi ole­van­sa ko­koo­mus

29.05.2020 07:00 0
Näkökulma: Ajaisitko lähimmälle lentokentälle kaksi tuntia? Maakunnissa on vielä ihmisiä ja liiketoimintaa, jotka tarvitsevat sujuvia liikenneyhteyksiä

Nä­kö­kul­ma: Ajai­sit­ko lä­him­mäl­le len­to­ken­täl­le kaksi tuntia? Maa­kun­nis­sa on vielä ihmisiä ja lii­ke­toi­min­taa, jotka tar­vit­se­vat sujuvia lii­ken­ne­yh­teyk­siä

28.05.2020 07:00 12
Tilaajille
Professori: Maakuntalentojen valtiontuki ja kilpailutus vaativat komission hyväksynnän – poikkeusolot parantavat hyväksynnän mahdollisuutta

Pro­fes­so­ri: Maa­kun­ta­len­to­jen val­tion­tu­ki ja kil­pai­lu­tus vaa­ti­vat ko­mis­sion hy­väk­syn­nän – poik­keus­olot pa­ran­ta­vat hy­väk­syn­nän mah­dol­li­suut­ta

27.05.2020 06:00 1
Finnair alkanut perua jo myytyjä matkoja maakuntakentille – "Pettymystä noussut, mutta keskustelumme maakuntien edustajien kanssa jatkuvat"

Finnair alkanut perua jo myytyjä matkoja maa­kun­ta­ken­til­le – "Pet­ty­mys­tä nous­sut, mutta kes­kus­te­lum­me maa­kun­tien edus­ta­jien kanssa jat­ku­vat"

26.05.2020 15:11 1
Kokoomuksen malli ostopalvelulennoista lytättiin poliittiseksi koukuksi – eduskunnalla raivokas debatti Finnairin maakuntien lentojen tulevaisuudesta

Ko­koo­muk­sen malli os­to­pal­ve­lu­len­nois­ta ly­tät­tiin po­liit­ti­sek­si kou­kuk­si – edus­kun­nal­la rai­vo­kas debatti Finn­ai­rin maa­kun­tien len­to­jen tu­le­vai­suu­des­ta

25.05.2020 16:59 2
Kokoomus: Maakuntalennot valtion ostopalveluna koronakriisistä toipumisen ajaksi – "Kyse on siitä, mikä on keskustan kantti"

Ko­koo­mus: Maa­kun­ta­len­not valtion os­to­pal­ve­lu­na ko­ro­na­krii­sis­tä toi­pu­mi­sen ajaksi – "Kyse on siitä, mikä on kes­kus­tan kantti"

24.05.2020 12:23 2
Kolumni: Metelissä lentokentistä on kaikua kyläkouluista – Oulun lentoasemalta voisi olla bussikuljetus Kemiin, Kokkolaan pääsee Helsingistä junallakin kohtuuajassa
Kolumni Marjo Oikarinen

Ko­lum­ni: Me­te­lis­sä len­to­ken­tis­tä on kaikua ky­lä­kou­luis­ta – Oulun len­to­ase­mal­ta voisi olla bus­si­kul­je­tus Kemiin, Kok­ko­laan pääsee Hel­sin­gis­tä ju­nal­la­kin koh­tuu­ajas­sa

23.05.2020 08:00 7
Finnairille Aasia on kultakimpale koronaepidemian jälkeenkin – mutta avataanko reittejä kotimaan yhteyksien kustannuksella?

Finn­ai­ril­le Aasia on kul­ta­kim­pa­le ko­ro­na­epi­de­mian jäl­keen­kin – mutta ava­taan­ko reit­te­jä ko­ti­maan yh­teyk­sien kus­tan­nuk­sel­la?

22.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Valtionyhtiöt kiristävät vyötä – Finnair jatkaa lomautuksia, Posti harventaa jakelua ja lomauttaa

Val­tion­yh­tiöt ki­ris­tä­vät vyötä – Finnair jatkaa lo­mau­tuk­sia, Posti har­ven­taa jakelua ja lo­maut­taa

20.05.2020 09:58 2

Ko­lum­ni: Kauas lennot kar­kaa­vat – maa­kun­nis­sa heräsi huoli len­toyh­teyk­sis­tä, mutta onko valtion tehtävä tukea tap­piol­li­sia len­to­reit­te­jä?

18.05.2020 23:13 2
Finnairilta odotellaan lähiaikoina tietoa, tuleeko Ouluun lisää lentoja heinäkuussa – matkustajamäärät piristymään päin

Finn­ai­ril­ta odo­tel­laan lä­hi­ai­koi­na tietoa, tuleeko Ouluun lisää lentoja hei­nä­kuus­sa – mat­kus­ta­ja­mää­rät pi­ris­ty­mään päin

18.05.2020 21:02 0
Tilaajille
Meri-Lappi vaatii Finnairia palauttamaan lennot heti syyskuussa – huolena miljardien tehdasinvestoinnit

Me­ri-Lap­pi vaatii Finn­ai­ria pa­laut­ta­maan lennot heti syys­kuus­sa – huolena mil­jar­dien teh­das­in­ves­toin­nit

18.05.2020 21:00 1
Tilaajille
Kansanedustajat tukevat maakuntalentoja – Rahoituksen professori: "Jos halutaan lentää kannattamattomiin kohteisiin, valtio voi tehdä sen ostopalveluna"

Kan­san­edus­ta­jat tukevat maa­kun­ta­len­to­ja – Ra­hoi­tuk­sen pro­fes­so­ri: "Jos ha­lu­taan lentää kan­nat­ta­mat­to­miin koh­tei­siin, valtio voi tehdä sen os­to­pal­ve­lu­na"

18.05.2020 18:45 1
Ilman Finnairin lentoja kesäksi jäävät kaupungit eivät aio lähteä rahoittamaan lentoja itse – Kemissä ja Kajaanissa ei innostuta Porin aikeista laittaa miljoonia omaa rahaa lentoihin

Ilman Finn­ai­rin lentoja kesäksi jäävät kau­pun­git eivät aio lähteä ra­hoit­ta­maan lentoja itse – Kemissä ja Ka­jaa­nis­sa ei in­nos­tu­ta Porin ai­keis­ta laittaa mil­joo­nia omaa rahaa len­toi­hin

18.05.2020 17:36 4
Kokkolassa ja Kajaanissa suuri huoli Finnairin lentojen vähennyksistä – Finnair ei lennä kesällä viidelle maakuntakentälle

Kok­ko­las­sa ja Ka­jaa­nis­sa suuri huoli Finn­ai­rin len­to­jen vä­hen­nyk­sis­tä – Finnair ei lennä kesällä vii­del­le maa­kun­ta­ken­täl­le

17.05.2020 12:27 5
Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen Finnairin suunnitelmista lopettaa Kemi-Tornion lennot: "Karsea ajatuskin, että samalla pyydetään valtiolta 600 miljoonan euron pääomituspakettia"

Kemin kau­pun­gin­joh­ta­ja Tero Nis­si­nen Finn­ai­rin suun­ni­tel­mis­ta lo­pet­taa Ke­mi-Tor­nion lennot: "Karsea aja­tus­kin, että samalla pyy­de­tään val­tiol­ta 600 mil­joo­nan euron pääo­mi­tus­pa­ket­tia"

17.05.2020 11:46 6
Tilaajille
Finnair ei lennä tulevana kesänä lainkaan Kemiin tai Kajaaniin, jatko selvinnee elokuussa – "Toivoimme, että tässä poikkeuksellisessa tilanteessa kaupungit ymmärtävät päätöksen perusteet"

Finnair ei lennä tu­le­va­na kesänä lain­kaan Kemiin tai Ka­jaa­niin, jatko sel­vin­nee elo­kuus­sa – "Toi­voim­me, että tässä poik­keuk­sel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa kau­pun­git ym­mär­tä­vät pää­tök­sen pe­rus­teet"

17.05.2020 11:13 4