Eduskunta
Viimeisin 12 tuntia
Kommentti: Perussuomalaisilta siivottomuuksia toisensa perään – Turtiaisen kuollutta rienaava viesti on vain jäävuorenhuippu

Kom­ment­ti: Pe­rus­suo­ma­laisil­ta sii­vot­to­muuk­sia toi­sen­sa perään – Tur­tiai­sen kuol­lut­ta rie­naa­va viesti on vain jää­vuo­ren­huip­pu

14:49 14
Viikko
Halla-aho hyökkäsi rajusti vihreiden ja hallituksen kimppuun – Biaudet: "Perussuomalaiset käyttävät lapsia oman vallanhalunsa pönkittämiseen"

Hal­la-aho hyök­kä­si rajusti vih­rei­den ja hal­li­tuk­sen kimp­puun – Biau­det: "Pe­rus­suo­ma­lai­set käyt­tä­vät lapsia oman val­lan­ha­lun­sa pön­kit­tä­mi­seen"

01.06.2020 18:32 27
Näkökulma: Tiedonkulun ongelmia ilmi jättihankkeiden alla – elvytysrahastosta ja hävittäjistä päätettäessä tiedon syytä kulkea

Nä­kö­kul­ma: Tie­don­ku­lun on­gel­mia ilmi jät­ti­hank­kei­den alla – el­vy­tys­ra­has­tos­ta ja hä­vit­tä­jis­tä pää­tet­täes­sä tiedon syytä kulkea

31.05.2020 18:27 1
Eduskunnan tiedonsaannissa räikeitä puutteita – "Valiokunta saanut muilta toimijoilta tai lehdistön kautta tietoonsa tärkeitä asioita"

Edus­kun­nan tie­don­saan­nis­sa räi­kei­tä puut­tei­ta – "Va­lio­kun­ta saanut muilta toi­mi­joil­ta tai leh­dis­tön kautta tie­toon­sa tär­kei­tä asioi­ta"

31.05.2020 06:00 6
Perussuomalaiset ja muu oppositio hiillostivat hallitusta EU:n elpymisrahastosta – "Ei yhteisvastuullista velkaa eikä tulonsiirtounionia"

Pe­rus­suo­ma­lai­set ja muu op­po­si­tio hiil­los­ti­vat hal­li­tus­ta EU:n el­py­mis­ra­has­tos­ta – "Ei yh­teis­vas­tuul­lis­ta velkaa eikä tu­lon­siir­tou­nio­nia"

28.05.2020 17:57 1
Kuukausi ja vanhemmat
Pienpanimoiden oluiden etämyynnistä päätöksiä pian – kansanedustaja kyselee nykytilanteen perustuslainmukaisuuden perään

Pien­pa­ni­moi­den oluiden etä­myyn­nis­tä pää­tök­siä pian – kan­san­edus­ta­ja kyselee ny­ky­ti­lan­teen pe­rus­tus­lain­mu­kai­suu­den perään

26.05.2020 06:00 1
Kokoomuksen malli ostopalvelulennoista lytättiin poliittiseksi koukuksi – eduskunnalla raivokas debatti Finnairin maakuntien lentojen tulevaisuudesta

Ko­koo­muk­sen malli os­to­pal­ve­lu­len­nois­ta ly­tät­tiin po­liit­ti­sek­si kou­kuk­si – edus­kun­nal­la rai­vo­kas debatti Finn­ai­rin maa­kun­tien len­to­jen tu­le­vai­suu­des­ta

25.05.2020 16:59 2
Puolustusministeri Antti Kaikkonen aikoo pitää isyysloman loppukesästä – "Jos kaikki menee hyvin"

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Antti Kaik­ko­nen aikoo pitää isyys­lo­man lop­pu­ke­säs­tä – "Jos kaikki menee hyvin"

18.05.2020 15:51 1
Ex-puhemies Maria Lohela suomii perussuomalaisia ilkeästä ja näsäviisaasta kielenkäytöstä: "Mitä hyötyä siitä on?" – Lohelan mielestä Timo Soinikaan ei pitänyt tarpeeksi kuria

Ex-pu­he­mies Maria Lohela suomii pe­rus­suo­ma­lai­sia il­keäs­tä ja nä­sä­vii­saas­ta kie­len­käy­tös­tä: "Mitä hyötyä siitä on?" – Lohelan mie­les­tä Timo Soi­ni­kaan ei pitänyt tar­peek­si kuria

17.05.2020 09:01 8
Eduskunnan mukaan EU:n uudet taloustukivälineet koronakriisistä kärsiville maille ja yrityksille ovat tarpeellisia – Maiden vastuun talouspolitiikastaan pitää kuitenkin säilyä

Edus­kun­nan mukaan EU:n uudet ta­lous­tu­ki­vä­li­neet ko­ro­na­krii­sis­tä kär­si­vil­le maille ja yri­tyk­sil­le ovat tar­peel­li­sia – Maiden vastuun ta­lous­po­li­tii­kas­taan pitää kui­ten­kin säilyä

08.05.2020 20:19 10