Energia: Kau­ko­läm­pö kal­lis­tuu Oulussa ensi vuonna

Polttopuut: Polt­to­puun ostajia on Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt jonossa al­ku­tal­veen asti

Oulun keskustan Vaaranpihan kortteliin rakennetaan kahdeksankerroksinen senioritalo

Oulun kes­kus­tan Vaa­ran­pi­han kort­te­liin ra­ken­ne­taan kah­dek­san­ker­rok­si­nen se­nio­ri­ta­lo

13:56 39
Koira putosi kerrostalon tuuletusikkunasta Oulun keskustassa – loukkaantunut lemmikki toimitettiin eläinlääkärin tarkistettavaksi

Koira putosi ker­ros­ta­lon tuu­le­tus­ik­ku­nas­ta Oulun kes­kus­tas­sa – ­louk­kaan­tu­nut lem­mik­ki toi­mi­tet­tiin eläin­lää­kä­rin tar­kis­tet­ta­vak­si

14:11
Limingan lukion saneeraus on lopullisesti valmis joulukuussa – remontin taustalla sisäilmaongelmat
Tilaajille

Li­min­gan lukion sa­nee­raus on lo­pul­li­ses­ti valmis jou­lu­kuus­sa – re­mon­tin taus­tal­la si­sä­il­ma­on­gel­mat

12:15
Polttopuun ostajia on Pohjois-Pohjanmaalla nyt jonossa alkutalveen asti – puut voivat loppua jo ennen vuodenvaihdetta
Tilaajille

Polt­to­puun ostajia on Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt jonossa al­ku­tal­veen asti – puut voivat loppua jo ennen vuo­den­vaih­det­ta

06:00 12
Naisvangit pukeutuvat jatkossa hameeseen ja tunikaan – tällainen on uusi vaatemallisto
Tilaajille

Naisvangit pukeutuvat jatkossa hameeseen ja tunikaan – tällainen on uusi vaatemallisto

08.08.2022 14:49 12
Vanhaan Raaheen halutaan elämysten ja elokuvien Huvimylly, joka voisi kytkeytyä Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihankkeeseen
Tilaajille

Vanhaan Raaheen ha­lu­taan elä­mys­ten ja elo­ku­vien Hu­vi­myl­ly, joka voisi kyt­key­tyä Oulu2026-kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­kee­seen

12:30
Kerro meille: Mitä ovat parhaat tai painajaismaiset koulumuistosi?

Kerro meille: Mitä ovat parhaat tai pai­na­jais­mai­set kou­lu­muis­to­si?

11:06 9
Kärpät aloittaa kauteen valmistautumisensa torstaina Virroilla KalPaa vastaan – Kaleva näyttää tilaajilleen joukkueen kaikki harjoituskauden kotipelit

Kärpät aloit­taa kauteen val­mis­tau­tu­mi­sen­sa tors­tai­na Vir­roil­la KalPaa vastaan – Kaleva näyttää ti­laa­jil­leen jouk­kueen kaikki har­joi­tus­kau­den ko­ti­pe­lit

08.08.2022 10:00 13
Ukrainalle uudet miljardien ase- ja apupaketit: USA toimittaa HIMARS-raketinheittimiin ja tykistölle lisää ampumatarvikkeita, paketissa myös ilmatorjuntaohjuksia
Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Uk­rai­nal­le uudet mil­jar­dien ase- ja apu­pa­ke­tit: USA toi­mit­taa HI­MARS-ra­ke­tin­heit­ti­miin ja ty­kis­töl­le lisää am­pu­ma­tar­vik­kei­ta, pa­ke­tis­sa myös il­ma­tor­jun­ta­oh­juk­sia

08.08.2022 22:38 3
Zelenskyi vaatii lisäpakotteita Venäjälle ydinvoimalan tulittamisen vuoksi

Ze­lens­kyi vaatii li­sä­pa­kot­tei­ta Ve­nä­jäl­le ydin­voi­ma­lan tu­lit­ta­mi­sen vuoksi

07.08.2022 11:25 14
Euroopan suurin ydinvoimala Ukrainassa on vaurioitunut pahasti tulituksessa, kertoo voimalayhtiö – Vakava riski vuodosta

Eu­roo­pan suurin ydin­voi­ma­la Uk­rai­nas­sa on vau­rioi­tu­nut pahasti tu­li­tuk­ses­sa, kertoo voi­ma­la­yh­tiö – Vakava riski vuo­dos­ta

06.08.2022 16:59 8
Amnesty puolusti raporttiaan, jonka mukaan ukrainalaiset vaarantavat tahallaan siviilejä joukkojensa sijoituksella – Ukrainan presidentiltä voimakasta arvostelua raportille

Amnesty puo­lus­ti ra­port­tiaan, jonka mukaan uk­rai­na­lai­set vaa­ran­ta­vat ta­hal­laan si­vii­le­jä jouk­ko­jen­sa si­joi­tuk­sel­la – Uk­rai­nan pre­si­den­til­tä voi­ma­kas­ta ar­vos­te­lua ra­por­til­le

05.08.2022 20:26 34
Nuorten MM-kisoissa pelaava Aatu Räty harjoitteli kesäkuussa Kärppien kanssa – "Välit ovat kunnossa, Kärpät on minulle rakas kasvattajaseura"
Tilaajille

Nuorten MM-kisoissa pelaava Aatu Räty harjoitteli kesäkuussa Kärppien kanssa – "Välit ovat kunnossa, Kärpät on minulle rakas kasvattajaseura"

08.08.2022 18:05 7
Kaukolämpö kallistuu Oulussa ensi vuonna – syynä tuotantokustannusten nousu
Tilaajille

Kau­ko­läm­pö kal­lis­tuu Oulussa ensi vuonna – syynä tuo­tan­to­kus­tan­nus­ten nousu

06:00 41
Junavaunu töhrittiin Rovaniemen ratapihalla – poliisi otti neljä henkilöä kiinni epäiltyinä

Ju­na­vau­nu töh­rit­tiin Ro­va­nie­men ra­ta­pi­hal­la – poliisi otti neljä hen­ki­löä kiinni epäil­tyi­nä

12:05 2
Reippaat yli-iiläiset Malmihuhdan hillanpoimijaveljekset ovat huhkineet suolla jo sadan kilon edestä, hillarahoilla hankittiin jo motocross-pyörä – kuuntele hulvaton hyvän mielen haastattelu täältä

Reip­paat yli-ii­läi­set Mal­mi­huh­dan hil­lan­poi­mi­ja­vel­jek­set ovat huh­ki­neet suolla jo sadan kilon edestä, hil­la­ra­hoil­la han­kit­tiin jo mo­to­cross-pyö­rä – kuun­te­le hul­va­ton hyvän mielen haas­tat­te­lu täältä

04.08.2022 10:52 19
Suomen Taidepankki avaa Oulussa entisen Suomen Pankin näyttelytoiminnan – esillä voimakkaita teoksia kuudelta eri taiteilijalta
Tilaajille

Suomen Taidepankki avaa Oulussa entisen Suomen Pankin näyttelytoiminnan – esillä voimakkaita teoksia kuudelta eri taiteilijalta

08.08.2022 19:00
Henkilöauto syttyi tuleen Pohjantiellä – tilanteessa ei henkilövahinkoja

Hen­ki­lö­au­to syttyi tuleen Poh­jan­tiel­lä – ­ti­lan­tees­sa ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

11:26 2
Arolla ei voi käydä korpisotaa – Amnestyn selvitys vetää mutkat liian suoriksi
Tilaajille
Pääkirjoitus

Arolla ei voi käydä korpisotaa – Amnestyn selvitys vetää mutkat liian suoriksi

08.08.2022 20:00 5
Faktat eivät ole aina mukavia eivätkä kivatkaan ihmiset aina ole oikeassa
Tilaajille
Kolumni

Faktat eivät ole aina mukavia eivätkä kivatkaan ihmiset aina ole oikeassa

07.08.2022 14:00 11
Oululaista kulttuurihistoriaa halutaan koota kuvapankkiin – "Kuvaamattomia kohteita riittää"
Forum24

Ou­lu­lais­ta kult­tuu­ri­his­to­riaa ha­lu­taan koota ku­va­pank­kiin – "Ku­vaa­mat­to­mia koh­tei­ta riit­tää"

06.08.2022 06:50 1
Oululainen Robert Fält opiskelee arkeologiaa ja etsii metalleja maastosta – löytämisen ilon lisäksi tärkeintä ovat tarinat esineiden takana

Ou­lu­lai­nen Robert Fält opis­ke­lee ar­keo­lo­giaa ja etsii me­tal­le­ja maas­tos­ta – löy­tä­mi­sen ilon lisäksi tär­kein­tä ovat tarinat esi­nei­den takana

05.08.2022 06:08
Ylijännitesuojaus on omakotitaloissa tärkeämpää kuin salamasuojaus – myös vanhojen rakennusten ukkossuojauksen tarve kannattaa kartoittaa

Yli­jän­ni­te­suo­jaus on oma­ko­ti­ta­lois­sa tär­keäm­pää kuin sa­la­ma­suo­jaus – myös van­ho­jen ra­ken­nus­ten uk­kos­suo­jauk­sen tarve kan­nat­taa kar­toit­taa

04.08.2022 06:07 9
Jysähdys joka ei unohdu – Oulun Typpi Oy:n räjähdysyönä tehtaalla yövuorossa työskennellyt Väinö Viitanen palasi turmayön tapahtumiin kesäteatterin katsomossa

Jy­säh­dys joka ei unohdu – Oulun Typpi Oy:n rä­jäh­dys­yö­nä teh­taal­la yö­vuo­ros­sa työs­ken­nel­lyt Väinö Vii­ta­nen palasi tur­ma­yön ta­pah­tu­miin ke­sä­teat­te­rin kat­so­mos­sa

03.08.2022 06:15 8
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Oiva Latvalehto

Havaintoja luontokadosta

08:00 1
Tampereen ja Oulun välisen rataosuuden parantamisen suunnittelutyöt käynnistyneet

Tam­pe­reen ja Oulun välisen ra­ta­osuu­den pa­ran­ta­mi­sen suun­nit­te­lu­työt käyn­nis­ty­neet

11:05 8
Limingan lukion saneeraus on lopullisesti valmis joulukuussa – remontin taustalla sisäilmaongelmat
Tilaajille

Li­min­gan lukion sa­nee­raus on lo­pul­li­ses­ti valmis jou­lu­kuus­sa – re­mon­tin taus­tal­la si­sä­il­ma­on­gel­mat

12:15
Nal­li­ka­ri, hiekkasärkät ja yli 120 muuta ui­ma­ran­taa – Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on
Tilaajille

Nal­li­ka­ri, hiek­ka­sär­kät ja yli 120 muuta ui­ma­ran­taa – Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

01.08.2022 10:39 15
Vanha Kaleva: Esperanton puhujat koolla Helsingissä
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Vanha Kaleva: Esperanton puhujat koolla Helsingissä

10:00
Karvaskurkkua, kiinansipulia ja monta eri maissia – kiinalaisille tutut kasvikset kasvavat pohjoisessakin
Tilaajille

Kar­vas­kurk­kua, kii­nan­si­pu­lia ja monta eri maissia – ­kii­na­lai­sil­le tutut kas­vik­set kas­va­vat poh­joi­ses­sa­kin

08:00
Luetuimmat
Oulun keskustan Vaaranpihan kortteliin rakennetaan kahdeksankerroksinen senioritalo

Oulun keskustan Vaaranpihan kortteliin rakennetaan kahdeksankerroksinen senioritalo

13:56 39
Kaukolämpö kallistuu Oulussa ensi vuonna – syynä tuotantokustannusten nousu

Kaukolämpö kallistuu Oulussa ensi vuonna – syynä tuotantokustannusten nousu

06:00 41
Tilaajille
Henkilöauto syttyi tuleen Pohjantiellä – tilanteessa ei henkilövahinkoja

Henkilöauto syttyi tuleen Pohjantiellä – tilanteessa ei henkilövahinkoja

11:26 2
Polttopuun ostajia on Pohjois-Pohjanmaalla nyt jonossa alkutalveen asti – puut voivat loppua jo ennen vuodenvaihdetta

Polttopuun ostajia on Pohjois-Pohjanmaalla nyt jonossa alkutalveen asti – puut voivat loppua jo ennen vuodenvaihdetta

06:00 12
Tilaajille
Naisvangit pukeutuvat jatkossa hameeseen ja tunikaan – tällainen on uusi vaatemallisto

Naisvangit pukeutuvat jatkossa hameeseen ja tunikaan – tällainen on uusi vaatemallisto

08.08.2022 14:49 12
Tilaajille
Ukrainalle uudet miljardien ase- ja apupaketit: USA toimittaa HIMARS-raketinheittimiin ja tykistölle lisää ampumatarvikkeita, paketissa myös ilmatorjuntaohjuksia

Ukrainalle uudet miljardien ase- ja apupaketit: USA toimittaa HIMARS-raketinheittimiin ja tykistölle lisää ampumatarvikkeita, paketissa myös ilmatorjuntaohjuksia

08.08.2022 22:38 3
Junavaunu töhrittiin Rovaniemen ratapihalla – poliisi otti neljä henkilöä kiinni epäiltyinä

Ju­na­vau­nu töh­rit­tiin Ro­va­nie­men ra­ta­pi­hal­la – poliisi otti neljä hen­ki­löä kiinni epäil­tyi­nä

12:05 2
Nuoruuden merkkipaalua kokemassa – tiistai-illan elokuvasta välittyy harvinaista yhdessäolon lämpöä
Tilaajille

Nuo­ruu­den merk­ki­paa­lua ko­ke­mas­sa – tiis­tai-il­lan elo­ku­vas­ta vä­lit­tyy har­vi­nais­ta yh­des­sä­olon lämpöä

12:00
Jokilaaksojen kuntien välisen joukkoliikenteen talviaikataulukausi alkaa – Myös Raahen seudulla siirrytään talviaikataulukauteen

Jo­ki­laak­so­jen kuntien välisen jouk­ko­lii­ken­teen tal­vi­ai­ka­tau­lu­kau­si alkaa – Myös Raahen seu­dul­la siir­ry­tään tal­vi­ai­ka­tau­lu­kau­teen

13:49 1
Oulun yliopiston tutkimus: monirakkulaisella munasarjaoireyhtymällä yhteys naisten työkyvyn ongelmiin

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: mo­ni­rak­ku­lai­sel­la mu­na­sar­ja­oi­re­yh­ty­mäl­lä yhteys naisten työ­ky­vyn on­gel­miin

09:11
Kaleva Live: Katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiempien lähetysten tallenteet
Livet ja podcastit

Kaleva Live: Katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiem­pien lä­he­tys­ten tal­len­teet

11.02.2022 10:55 17
Kärpät aloittaa kauteen valmistautumisensa torstaina Virroilla KalPaa vastaan – Kaleva näyttää tilaajilleen joukkueen kaikki harjoituskauden kotipelit

Kärpät aloit­taa kauteen val­mis­tau­tu­mi­sen­sa tors­tai­na Vir­roil­la KalPaa vastaan – Kaleva näyttää ti­laa­jil­leen jouk­kueen kaikki har­joi­tus­kau­den ko­ti­pe­lit

08.08.2022 10:00 13
Kaleva Live: Midnight Sun Gamesin päätöspäivänä ratkaistiin turnauksen voittajat – katso ratkaisuhetket tallenteena

Kaleva Live: Mid­night Sun Gamesin pää­tös­päi­vä­nä rat­kais­tiin tur­nauk­sen voit­ta­jat – katso rat­kai­su­het­ket tal­len­tee­na

24.07.2022 09:00
Kaleva Live: Yöttömän yön turnauksen toinen kisapäivä käynnistyi – katso tallenne täältä

Kaleva Live: Yöt­tö­män yön tur­nauk­sen toinen ki­sa­päi­vä käyn­nis­tyi – katso tal­len­ne täältä

23.07.2022 10:00

Kaleva Live: Mid­night Sun Games start­ta­si Lapin Ur­hei­lu­opis­tol­la – katso e-ur­hei­lu­tur­nauk­sen avaus­päi­vän tal­len­ne täältä

22.07.2022 16:00 7
Oululainen Olli Juntunen meni vatsakivun takia lääkäriin, samalla löytyi keuhkoveritulppa – tukosepäilyt lisääntyneet koronavuosina
Tilaajille

Oululainen Olli Juntunen meni vatsakivun takia lääkäriin, samalla löytyi keuhkoveritulppa – tukosepäilyt lisääntyneet koronavuosina

08.08.2022 06:30 1
Tornionjokilaakso kasvattaa kirjallisuutta, sisä-Lappi kuvataiteilijoita
Tilaajille

Tornionjokilaakso kasvattaa kirjallisuutta, sisä-Lappi kuvataiteilijoita

07.08.2022 19:00
Oulun kirjallisuuden talo muutti Hallituskadulle – elokuussa järjestetään lukuisia tapahtumia

Oulun kir­jal­li­suu­den talo muutti Hal­li­tus­ka­dul­le – e­lo­kuus­sa jär­jes­te­tään lu­kui­sia ta­pah­tu­mia

10:36 1
Kymmeniä solvaavia viestejä päivässä – Oulun käräjäoikeus tuomitsi miehen sakkoihin entisen avopuolison pitkäaikaisesta häiriköinnistä
Tilaajille

Kymmeniä solvaavia viestejä päivässä – Oulun käräjäoikeus tuomitsi miehen sakkoihin entisen avopuolison pitkäaikaisesta häiriköinnistä

08.08.2022 13:53 1
Lukijoiden mielipiteet
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Oiva Latvalehto

Ha­vain­to­ja luon­to­ka­dos­ta

08:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jorma Perander

Säh­kö­mark­ki­noil­la oleva va­lu­vir­he on kor­jat­ta­va

07:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sari Palmu

Yrit­tä­jien elä­ke­uu­dis­tuk­sen huo­mioi­ta­va myös pien­yrit­tä­jät

07:00
Tilaajille
Mihin mustaan aukkoon valuu aika, kun se ei tunnu enää riittävän mihinkään?
Tilaajille
Essee
Yrjö Rautio

Mihin mustaan aukkoon valuu aika, kun se ei tunnu enää riittävän mihinkään?

07.08.2022 09:00 1
Perinteisen Kaleva Cupin lohkot on arvottu

Perinteisen Kaleva Cupin lohkot on arvottu

08.08.2022 09:00
Donald Trump sanoo FBI:n tehneen kotietsinnän hänen Floridan-kodissaan

Donald Trump sanoo FBI:n tehneen ko­ti­et­sin­nän hänen Flo­ri­dan-ko­dis­saan

06:40 4