Kalevan kisat: Oulun Py­rin­nön Laura Loponen aitoi SM-prons­sil­le

Terveys: Iho­syö­vis­tä va­ka­vim­man me­la­noo­man esiin­ty­vyys on yleis­ty­nyt, mutta ennuste on pa­ran­tu­nut

Sähköpulan tuomat sähkökatkot olisivat yrityksille kallis riesa – tuotannonmenetyksiä olisi monissa tehtaissa tiedossa
Tilaajille

Säh­kö­pu­lan tuomat säh­kö­kat­kot oli­si­vat yri­tyk­sil­le kallis riesa – tuo­tan­non­me­ne­tyk­siä olisi monissa teh­tais­sa tie­dos­sa

18:00
Teemu Taulavuoren suolisto-oireet helpottivat, kun pihapiiriin tuli lampaita – Nyt muoniolaisperhe käyttää aikansa alkuperäisrotujen säilyttämiseen
Tilaajille

Teemu Tau­la­vuo­ren suo­lis­to-oi­reet hel­pot­ti­vat, kun pi­ha­pii­riin tuli lam­pai­ta – Nyt muo­nio­lais­per­he käyttää aikansa al­ku­pe­räis­ro­tu­jen säi­lyt­tä­mi­seen

13:53
Samuel Purola uusi mestaruutensa 200 metrillä, äiti ja tyttöystävä saavat tapella mestaruuskukkapuskasta – "Itse asiassa en ole antanut hänelle aiemmin kukkia"
Tilaajille

Samuel Purola uusi mes­ta­ruu­ten­sa 200 met­ril­lä, äiti ja tyt­tö­ys­tä­vä saavat tapella mes­ta­ruus­kuk­ka­pus­kas­ta – "Itse asiassa en ole antanut hänelle aiemmin kukkia"

17:47
Rajuksi yltynyt tuuli katkaisi Tuure Kilpeläisen keikan ja Apulannan esiintyminen jouduttiin perumaan kokonaan Satama Open Air–festivaalilla Kemissä lauantaina
Tilaajille

Rajuksi yltynyt tuuli kat­kai­si Tuure Kil­pe­läi­sen keikan ja Apu­lan­nan esiin­ty­mi­nen jou­dut­tiin pe­ru­maan ko­ko­naan Satama Open Air–­fes­ti­vaa­lil­la Kemissä lauan­tai­na

12:46
Kun mies pyysi pipoa, taivalkoskelainen Ronja Hakalehto, 30, ei aavistanutkaan, että reilun kymmenen vuoden päästä hän suunnittelisi kansainvälisille neulelehdille
Tilaajille

Kun mies pyysi pipoa, taivalkoskelainen Ronja Hakalehto, 30, ei aavistanutkaan, että reilun kymmenen vuoden päästä hän suunnittelisi kansainvälisille neulelehdille

06.08.2022 09:00 2
Märkä sää ja sateen uhka ei haitannut menoa, kun Oulu Pride huipentui kulkueeseen ja puistojuhlaan – yhdenvertaisuuden puolesta marssi runsaasti väkeä
Oulu Pride
Tilaajille

Märkä sää ja sateen uhka ei hai­tan­nut menoa, kun Oulu Pride hui­pen­tui kul­kuee­seen ja puis­to­juh­laan – yh­den­ver­tai­suu­den puo­les­ta marssi run­saas­ti väkeä

06.08.2022 14:55 9
Sateenkaari-ihminen voi jäädä hengellisessä yhteisössä helposti yksin: "Se on todella yleistä vaikkapa vanhoillislestadiolaisissa piireissä" – Oulussa keskustellaan aiheesta perjantaina

Sa­teen­kaa­ri-ih­mi­nen voi jäädä hen­gel­li­ses­sä yh­tei­sös­sä hel­pos­ti yksin: "Se on todella yleistä vaik­ka­pa van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­sis­sa pii­reis­sä" – Oulussa kes­kus­tel­laan ai­hees­ta per­jan­tai­na

04.08.2022 10:30 23
Tilaajille
Vähemmän tunnettu tapa viehättyä – uusi tietokirja kertoo seksuaali-identiteeteistä, joiden määrittely ei ole simppeliä

Vä­hem­män tun­net­tu tapa vie­hät­tyä – uusi tie­to­kir­ja kertoo sek­suaa­li-iden­ti­tee­teis­tä, joiden mää­rit­te­ly ei ole simp­pe­liä

04.08.2022 12:00 4
Tilaajille

Sa­teen­kaa­ri­pik­nik keräsi haa­la­ri­kan­saa Hol­li­ha­kaan – opis­ke­li­ja­yh­tei­sö hy­väk­syy vä­hem­mis­töt, mutta Oulun il­ma­pii­riä ei koeta yhtä suo­peak­si

03.08.2022 22:25 1
Tilaajille

Oulu Pride -viikko käyn­tiin koko perheen hel­mi­as­kar­te­luil­la – "Saa olla niin proud kuin haluaa"

01.08.2022 19:00 25
Tilaajille
Oulun Pyrinnön Laura Loponen yllätti itsensä ja aitoi SM-pronssille – "En ole ollut minkään juoksun jälkeen näin iloinen"
Tilaajille

Oulun Py­rin­nön Laura Loponen yllätti itsensä ja aitoi SM-prons­sil­le – "En ole ollut minkään juoksun jälkeen näin iloi­nen"

14:55
Zelenskyi vaatii lisäpakotteita Venäjälle ydinvoimalan tulittamisen vuoksi
Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Ze­lens­kyi vaatii li­sä­pa­kot­tei­ta Ve­nä­jäl­le ydin­voi­ma­lan tu­lit­ta­mi­sen vuoksi

11:25 6
Euroopan suurin ydinvoimala Ukrainassa on vaurioitunut pahasti tulituksessa, kertoo voimalayhtiö – Vakava riski vuodosta

Eu­roo­pan suurin ydin­voi­ma­la Uk­rai­nas­sa on vau­rioi­tu­nut pahasti tu­li­tuk­ses­sa, kertoo voi­ma­la­yh­tiö – Vakava riski vuo­dos­ta

06.08.2022 16:59 7
Amnesty puolusti raporttiaan, jonka mukaan ukrainalaiset vaarantavat tahallaan siviilejä joukkojensa sijoituksella – Ukrainan presidentiltä voimakasta arvostelua raportille

Amnesty puo­lus­ti ra­port­tiaan, jonka mukaan uk­rai­na­lai­set vaa­ran­ta­vat ta­hal­laan si­vii­le­jä jouk­ko­jen­sa si­joi­tuk­sel­la – Uk­rai­nan pre­si­den­til­tä voi­ma­kas­ta ar­vos­te­lua ra­por­til­le

05.08.2022 20:26 37
Tulevaisuus tulikin tykö – Jenni Räinä on viipynyt teoksissaan jo kauan siinä maisemassa ja niiden ihmisten parissa, joista Suo muistaa -esikoisromaani kertoo
Tilaajille

Tu­le­vai­suus tulikin tykö – Jenni Räinä on vii­py­nyt teok­sis­saan jo kauan siinä mai­se­mas­sa ja niiden ih­mis­ten pa­ris­sa, joista Suo muistaa -e­si­kois­ro­maa­ni kertoo

17:24
Melanooma on ihosyövistä vakavin ja sen esiintyvyys on yleistynyt, mutta samalla taudin ennuste on parantunut – Auringolta suojautuminen edelleen paras keino pienentää riskiä
Tilaajille

Me­la­noo­ma on iho­syö­vis­tä vakavin ja sen esiin­ty­vyys on yleis­ty­nyt, mutta samalla taudin ennuste on pa­ran­tu­nut – Au­rin­gol­ta suo­jau­tu­mi­nen edel­leen paras keino pie­nen­tää riskiä

06:00 2
Huumekuski ajoi poliisia pakoon kovaa vauhtia ja aiheutti useita vaaratilanteita – takaa-ajo päättyi Oulun keskustaan

Huu­me­kus­ki ajoi po­lii­sia pakoon kovaa vauhtia ja ai­heut­ti useita vaa­ra­ti­lan­tei­ta – ta­kaa-ajo päättyi Oulun kes­kus­taan

08:13 22
Reippaat yli-iiläiset Malmihuhdan hillanpoimijaveljekset ovat huhkineet suolla jo sadan kilon edestä, hillarahoilla hankittiin jo motocross-pyörä – kuuntele hulvaton hyvän mielen haastattelu täältä

Reip­paat yli-ii­läi­set Mal­mi­huh­dan hil­lan­poi­mi­ja­vel­jek­set ovat huh­ki­neet suolla jo sadan kilon edestä, hil­la­ra­hoil­la han­kit­tiin jo mo­to­cross-pyö­rä – kuun­te­le hul­va­ton hyvän mielen haas­tat­te­lu täältä

04.08.2022 10:52 17
Arvio: Tarja Roinila varoittaa postuumisti julkaistussa kirjoituskokoelmassaan, että suomentajien ammattikunta on uhattuna
Tilaajille

Arvio: Tarja Roinila varoittaa postuumisti julkaistussa kirjoituskokoelmassaan, että suomentajien ammattikunta on uhattuna

17:10
Harrier-hävittäjiä, taisteluhelikoptereita ja 2 000 sotilasta – katso videolta, mitä kaikkea Helsingissä vieraileva maihinnousutukialus USS Kearsarge kätkee sisäänsä

Har­rier-hä­vit­tä­jiä, tais­te­lu­he­li­kop­te­rei­ta ja 2 000 so­ti­las­ta – katso vi­deol­ta, mitä kaikkea Hel­sin­gis­sä vie­rai­le­va mai­hin­nou­su­tu­ki­alus USS Kear­sar­ge kätkee si­sään­sä

17:34
Moni lomaltapalaaja tulee pitkästä aikaa työpisteelleen - mutta haluaa tehdä osan töistään jatkossakin etänä
Tilaajille
Pääkirjoitus

Moni lomaltapalaaja tulee pitkästä aikaa työpisteelleen - mutta haluaa tehdä osan töistään jatkossakin etänä

06.08.2022 20:00 2
Faktat eivät ole aina mukavia eivätkä kivatkaan ihmiset aina ole oikeassa
Tilaajille
Kolumni

Faktat eivät ole aina mukavia eivätkä kivatkaan ihmiset aina ole oikeassa

14:00 5
Oululaista kulttuurihistoriaa halutaan koota kuvapankkiin – "Kuvaamattomia kohteita riittää"
Forum24

Ou­lu­lais­ta kult­tuu­ri­his­to­riaa ha­lu­taan koota ku­va­pank­kiin – "Ku­vaa­mat­to­mia koh­tei­ta riit­tää"

06.08.2022 06:50 1
Oululainen Robert Fält opiskelee arkeologiaa ja etsii metalleja maastosta – löytämisen ilon lisäksi tärkeintä ovat tarinat esineiden takana

Ou­lu­lai­nen Robert Fält opis­ke­lee ar­keo­lo­giaa ja etsii me­tal­le­ja maas­tos­ta – löy­tä­mi­sen ilon lisäksi tär­kein­tä ovat tarinat esi­nei­den takana

05.08.2022 06:08
Ylijännitesuojaus on omakotitaloissa tärkeämpää kuin salamasuojaus – myös vanhojen rakennusten ukkossuojauksen tarve kannattaa kartoittaa

Yli­jän­ni­te­suo­jaus on oma­ko­ti­ta­lois­sa tär­keäm­pää kuin sa­la­ma­suo­jaus – myös van­ho­jen ra­ken­nus­ten uk­kos­suo­jauk­sen tarve kan­nat­taa kar­toit­taa

04.08.2022 06:07 8
Jysähdys joka ei unohdu – Oulun Typpi Oy:n räjähdysyönä tehtaalla yövuorossa työskennellyt Väinö Viitanen palasi turmayön tapahtumiin kesäteatterin katsomossa

Jy­säh­dys joka ei unohdu – Oulun Typpi Oy:n rä­jäh­dys­yö­nä teh­taal­la yö­vuo­ros­sa työs­ken­nel­lyt Väinö Vii­ta­nen palasi tur­ma­yön ta­pah­tu­miin ke­sä­teat­te­rin kat­so­mos­sa

03.08.2022 06:15 7
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Kalervo Ukkola

Halvempi yösähkö parantaa huoltovarmuutta

08:00 5
Samuel Purola pyyhälsi kevyesti 200 metrin loppukilpailuun: "Vähän sai töitä tehdä, että pääsi eteenpäin"
Tilaajille

Samuel Purola pyy­häl­si ke­vyes­ti 200 metrin lop­pu­kil­pai­luun: "Vähän sai töitä tehdä, että pääsi eteen­päin"

13:27
”Ei uutta Leviä” – Kilpisjärven matkailun kehittäminen on tasapainoilua ympäristön kestokyvyn ja matkailun lisääntymisen kanssa
Tilaajille

”Ei uutta Leviä” – Kil­pis­jär­ven mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­nen on ta­sa­pai­noi­lua ym­pä­ris­tön kes­to­ky­vyn ja mat­kai­lun li­sään­ty­mi­sen kanssa

10:30 5
Nal­li­ka­ri, hiekkasärkät ja yli 120 muuta ui­ma­ran­taa – Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on
Tilaajille

Nal­li­ka­ri, hiek­ka­sär­kät ja yli 120 muuta ui­ma­ran­taa – Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

01.08.2022 10:39 15
Venäläiset demokratia-aktivistit haluavat Suomen ottavan niskalenkin Venäjän sotapropagandasta – "Venäläisille pitää tehdä selväksi, että hyökkäyssodan tukeminen ei ole Suomessa sallittua"
Tilaajille

Venäläiset demokratia-aktivistit haluavat Suomen ottavan niskalenkin Venäjän sotapropagandasta – "Venäläisille pitää tehdä selväksi, että hyökkäyssodan tukeminen ei ole Suomessa sallittua"

18:30
Joka toisen hukkumisen taustalla piilee suomalaisille tyypillinen sairaus – auttamiskykyinen seuralainen pelastaisi matalasta rantavedestä
Tilaajille

Joka toisen huk­ku­mi­sen taus­tal­la piilee suo­ma­lai­sil­le tyy­pil­li­nen sairaus – aut­ta­mis­ky­kyi­nen seu­ra­lai­nen pe­las­tai­si ma­ta­las­ta ran­ta­ve­des­tä

06:30 1
Luetuimmat
Kun mies pyysi pipoa, taivalkoskelainen Ronja Hakalehto, 30, ei aavistanutkaan, että reilun kymmenen vuoden päästä hän suunnittelisi kansainvälisille neulelehdille

Kun mies pyysi pipoa, taivalkoskelainen Ronja Hakalehto, 30, ei aavistanutkaan, että reilun kymmenen vuoden päästä hän suunnittelisi kansainvälisille neulelehdille

06.08.2022 09:00 2
Tilaajille
Huumekuski ajoi poliisia pakoon kovaa vauhtia ja aiheutti useita vaaratilanteita – takaa-ajo päättyi Oulun keskustaan

Huumekuski ajoi poliisia pakoon kovaa vauhtia ja aiheutti useita vaaratilanteita – takaa-ajo päättyi Oulun keskustaan

08:13 22
Rajuksi yltynyt tuuli katkaisi Tuure Kilpeläisen keikan ja Apulannan esiintyminen jouduttiin perumaan kokonaan Satama Open Air–festivaalilla Kemissä lauantaina

Rajuksi yltynyt tuuli katkaisi Tuure Kilpeläisen keikan ja Apulannan esiintyminen jouduttiin perumaan kokonaan Satama Open Air–festivaalilla Kemissä lauantaina

12:46
Tilaajille
Kadonnutta veneilijää etsittiin Kajaanissa useita tunteja, löytyi aamun valjetessa lähirannasta

Kadonnutta veneilijää etsittiin Kajaanissa useita tunteja, löytyi aamun valjetessa lähirannasta

08:34
Teemu Taulavuoren suolisto-oireet helpottivat, kun pihapiiriin tuli lampaita – Nyt muoniolaisperhe käyttää aikansa alkuperäisrotujen säilyttämiseen

Teemu Taulavuoren suolisto-oireet helpottivat, kun pihapiiriin tuli lampaita – Nyt muoniolaisperhe käyttää aikansa alkuperäisrotujen säilyttämiseen

13:53
Tilaajille
Mihin mustaan aukkoon valuu aika, kun se ei tunnu enää riittävän mihinkään?
Tilaajille
Essee
Yrjö Rautio

Mihin mustaan aukkoon valuu aika, kun se ei tunnu enää riit­tä­vän mi­hin­kään?

09:00 1
Puheenaihe: Innostuvatko isät nyt pitämään entistä enemmän perhevapaita, pohtii Sunnuntaikäräjät
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: In­nos­tu­vat­ko isät nyt pi­tä­mään entistä enemmän per­he­va­pai­ta, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

08:00
Oululainen muovituotefirma Aikolon harppaa vientiin isolla investoinnilla ja palkkaa lisää väkeä – kyselyitä tulee jo ympäri maailmaa
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen muo­vi­tuo­te­fir­ma Aikolon harppaa vien­tiin isolla in­ves­toin­nil­la ja palkkaa lisää väkeä – ky­se­lyi­tä tulee jo ympäri maail­maa

06.08.2022 18:00 16
Kadonnutta veneilijää etsittiin Kajaanissa useita tunteja, löytyi aamun valjetessa lähirannasta

Ka­don­nut­ta ve­nei­li­jää et­sit­tiin Ka­jaa­nis­sa useita tun­te­ja, löytyi aamun val­je­tes­sa lä­hi­ran­nas­ta

08:34
Kaleva Live: Katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiempien lähetysten tallenteet
Livet ja podcastit

Kaleva Live: Katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiem­pien lä­he­tys­ten tal­len­teet

11.02.2022 10:55 17
Kaleva Live: Midnight Sun Gamesin päätöspäivänä ratkaistiin turnauksen voittajat – katso ratkaisuhetket tallenteena

Kaleva Live: Mid­night Sun Gamesin pää­tös­päi­vä­nä rat­kais­tiin tur­nauk­sen voit­ta­jat – katso rat­kai­su­het­ket tal­len­tee­na

24.07.2022 09:00
Kaleva Live: Yöttömän yön turnauksen toinen kisapäivä käynnistyi – katso tallenne täältä

Kaleva Live: Yöt­tö­män yön tur­nauk­sen toinen ki­sa­päi­vä käyn­nis­tyi – katso tal­len­ne täältä

23.07.2022 10:00
Kaleva Live: Midnight Sun Games starttasi Lapin Urheiluopistolla – katso e-urheiluturnauksen avauspäivän tallenne täältä

Kaleva Live: Mid­night Sun Games start­ta­si Lapin Ur­hei­lu­opis­tol­la – katso e-ur­hei­lu­tur­nauk­sen avaus­päi­vän tal­len­ne täältä

22.07.2022 16:00 7

Yöt­tö­män yön Mid­night Sun Games käyn­nis­tyy vii­kon­lop­pu­na Ro­va­nie­mel­lä – Kaleva Live näyttää kol­mi­päi­väi­sen e-ur­hei­lu­tur­nauk­sen pelit suorana lä­he­tyk­se­nä

20.07.2022 15:00
Sähköauton lataus on tämän kesän kuuma aihe – viisas rakentaja varautuu asiaan ennakolta, vaikka ei vielä omistaisikaan töpselimallia
Tilaajille

Sähköauton lataus on tämän kesän kuuma aihe – viisas rakentaja varautuu asiaan ennakolta, vaikka ei vielä omistaisikaan töpselimallia

06.08.2022 06:35 13
Arvio: Perhe pitää pelastaa Anna-Maria Eilitän toisessakin romaanissa
Tilaajille

Arvio: Perhe pitää pelastaa Anna-Maria Eilitän toisessakin romaanissa

15:40
Analyysi: Suomen Nato-jäsenyys painaa trumpisteja ja nostaa Ronald Reaganin oppeja – Uudet vahvat jäsenmaat vapauttavat Yhdysvalloilta voimaa Kiinan varalle
Tilaajille

Ana­lyy­si: Suomen Na­to-jä­se­nyys painaa trum­pis­te­ja ja nostaa Ronald Rea­ga­nin oppeja – Uudet vahvat jä­sen­maat va­paut­ta­vat Yh­dys­val­loil­ta voimaa Kiinan varalle

06.08.2022 18:30 7
Poliisi: Varjo-festivaali ei aiheuttanut ensimmäisenä päivänään yhtään poliisitehtävää

Poliisi: Varjo-festivaali ei aiheuttanut ensimmäisenä päivänään yhtään poliisitehtävää

06.08.2022 09:48 15
Lukijoiden mielipiteet
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Kalervo Ukkola

Hal­vem­pi yösähkö pa­ran­taa huol­to­var­muut­ta

08:00 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eero Ylitalo

Ener­gia­krii­si ja säh­kö­kat­kot

06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Heli Meriläinen

Sa­la­sa­no­jen lou­kus­sa

06:00 1
Tilaajille
Jotkut propagandat tappavat enemmän kuin toiset: "Aina on onneksi toimittajia, jotka uskovat todeksi vain sen, minkä he aisteillaan havaitsevat"
Tilaajille
Essee
Taina Kinnunen

Jotkut propagandat tappavat enemmän kuin toiset: "Aina on onneksi toimittajia, jotka uskovat todeksi vain sen, minkä he aisteillaan havaitsevat"

31.07.2022 09:00 7
Keihäsmiehet tutun tilanteen edessä – Toni Keränen taistelee viimeisestä EM-kisalipusta klassisessa valintakilpailussa
Tilaajille
Kolumni
Jarkko Harjumaa

Keihäsmiehet tutun tilanteen edessä – Toni Keränen taistelee viimeisestä EM-kisalipusta klassisessa valintakilpailussa

06.08.2022 22:35 1
Märkä sää ja sateen uhka ei haitannut menoa, kun Oulu Pride huipentui kulkueeseen ja puistojuhlaan – yhdenvertaisuuden puolesta marssi runsaasti väkeä
Tilaajille

Märkä sää ja sateen uhka ei hai­tan­nut menoa, kun Oulu Pride hui­pen­tui kul­kuee­seen ja puis­to­juh­laan – yh­den­ver­tai­suu­den puo­les­ta marssi run­saas­ti väkeä

06.08.2022 14:55 9