Sairaanhoito: OYSin päi­vys­tyk­ses­sä on kär­sit­ty kesällä poik­keuk­sel­li­sen kovista ruuh­kis­ta

Onnettomuudet: Li­min­gas­sa säh­kö­mo­pon ja ke­vyt­moot­to­ri­pyö­rän ko­la­ris­sa kuoli ylä­kou­lu­ikäi­nen poika

Kaupunki odottelee Oulun torihotellin konkurssin etenemistä, kaupunginhallituksen Vehkaperä toivoo nopeaa prosessia – "Kyseinen hotelli on syytä rakentaa valmiiksi"
Tilaajille

Kau­pun­ki odot­te­lee Oulun to­ri­ho­tel­lin kon­kurs­sin ete­ne­mis­tä, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen Veh­ka­pe­rä toivoo nopeaa pro­ses­sia – "Ky­sei­nen hotelli on syytä ra­ken­taa val­miik­si"

13:54
IL: Fortum seisottaa voimalaitostaan, vaikka sähkön hinta on pilvissä – oululaisministeri Tuppurainen pyytänyt selvitystä

IL: Fortum sei­sot­taa voi­ma­lai­tos­taan, vaikka sähkön hinta on pil­vis­sä – ou­lu­lais­mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen pyy­tä­nyt sel­vi­tys­tä

12:14 25
OYSin päivystyksessä on kärsitty kesällä poikkeuksellisen kovista ruuhkista – jatkohoitoon pääsyä jouduttu odottamaan jopa toista vuorokautta
Tilaajille

OYSin päi­vys­tyk­ses­sä on kär­sit­ty kesällä poik­keuk­sel­li­sen kovista ruuh­kis­ta – ­jat­ko­hoi­toon pääsyä jou­dut­tu odot­ta­maan jopa toista vuo­ro­kaut­ta

06:00 17
Limingassa järjestetään perjantaina Vilho Lampi -seminaari – 100 vuotta sitten eläneen maalarin tarina ja taide koskettavat myös 2020-luvun nuoria
Tilaajille

Li­min­gas­sa jär­jes­te­tään per­jan­tai­na Vilho Lampi -se­mi­naa­ri – 100 vuotta sitten eläneen maa­la­rin tarina ja taide kos­ket­ta­vat myös 2020-lu­vun nuoria

11:34
Karhunkaatoluvilla tehdään temppuja – valitus voi estää karhujahdin tänä syksynä
Tilaajille
Pääkirjoitus

Karhunkaatoluvilla tehdään temppuja – valitus voi estää karhujahdin tänä syksynä

10.08.2022 20:00 10
Viihdetaiteilija Vesa-Matti Loiri on kuollut – Loiri naitti viihteen ja taiteen ja jättää vahvan jälkensä suomalaiseen kulttuuriin
Vesa-Matti Loirin kuolema
Tilaajille

Viih­de­tai­tei­li­ja Ve­sa-Mat­ti Loiri on kuollut – Loiri naitti viih­teen ja taiteen ja jättää vahvan jäl­ken­sä suo­ma­lai­seen kult­tuu­riin

10.08.2022 13:07 13
Pojat-elokuva veti jalkapalloammattilaisuudesta haaveilleen Vesa-Matti Loirin näyttämölle

Po­jat-elo­ku­va veti jal­ka­pal­lo­am­mat­ti­lai­suu­des­ta haa­veil­leen Ve­sa-Mat­ti Loirin näyt­tä­möl­le

10.08.2022 17:10
Tilaajille
Vesa-Matti Loirin haastattelu ja viimeinen televisioitu lauluesitys vuodelta 2020

Ve­sa-Mat­ti Loirin haas­tat­te­lu ja vii­mei­nen te­le­vi­sioi­tu lau­lu­esi­tys vuo­del­ta 2020

10.08.2022 15:47 2

Video: Täl­lai­sen uran Ve­sa-Mat­ti Loiri teki lau­la­ja­na ja näyt­te­li­jä­nä

10.08.2022 12:37
Limingassa sähkömopon ja kevytmoottoripyörän kolarissa kuoli yläkouluikäinen poika

Li­min­gas­sa säh­kö­mo­pon ja ke­vyt­moot­to­ri­pyö­rän ko­la­ris­sa kuoli ylä­kou­lu­ikäi­nen poika

13:46
Kärpät aloittaa kauteen valmistautumisensa torstaina Virroilla KalPaa vastaan – Kaleva näyttää tilaajilleen joukkueen kaikki harjoituskauden kotipelit

Kärpät aloit­taa kauteen val­mis­tau­tu­mi­sen­sa tors­tai­na Vir­roil­la KalPaa vastaan – Kaleva näyttää ti­laa­jil­leen jouk­kueen kaikki har­joi­tus­kau­den ko­ti­pe­lit

08.08.2022 10:00 20
Voimakkaat räjähdykset lentotukikohdassa Krimillä näyttävät tuhonneen toistakymmentä Venäjän sotilaskonetta – WP: Iskun takana Ukrainan erikoisjoukot
Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Voi­mak­kaat rä­jäh­dyk­set len­to­tu­ki­koh­das­sa Kri­mil­lä näyt­tä­vät tu­hon­neen tois­ta­kym­men­tä Venäjän so­ti­las­ko­net­ta – WP: Iskun takana Uk­rai­nan eri­kois­jou­kot

09:04 5
Paikallisviranomaiset: Toistakymmentä siviiliä kuoli Venäjän iskuissa Ukrainan keskiosassa

Pai­kal­lis­vi­ra­no­mai­set: Tois­ta­kym­men­tä si­vii­liä kuoli Venäjän is­kuis­sa Uk­rai­nan kes­ki­osas­sa

10.08.2022 19:27
Brittitiedustelu: Venäjä edennyt Itä-Ukrainassa enimmillään kymmenen kilometriä kuukauden aikana

Brit­ti­tie­dus­te­lu: Venäjä edennyt Itä-Uk­rai­nas­sa enim­mil­lään kym­me­nen ki­lo­met­riä kuu­kau­den aikana

09.08.2022 21:16 8
Oulun Uintia edustanut Laura Lahtinen on kärsinyt viime vuodet mystisistä ja pitkäkestoisista lihaskrampeista – EM-altaasta sinnikäs uimari hakee finaalipaikkaa
Tilaajille

Oulun Uintia edustanut Laura Lahtinen on kärsinyt viime vuodet mystisistä ja pitkäkestoisista lihaskrampeista – EM-altaasta sinnikäs uimari hakee finaalipaikkaa

10.08.2022 10:00
Ensi syksynä aloittavan Raksilan lukion rehtori on valittu, myös Kastelliin haetaan rehtoria
Tilaajille

Ensi syksynä aloit­ta­van Rak­si­lan lukion rehtori on va­lit­tu, myös Kas­tel­liin haetaan reh­to­ria

06:00 5
Oulu Sinfonia Open käynnistyy tänään – mukana useita kaikille avoimia esityksiä
Tilaajille

Oulu Sin­fo­nia Open käyn­nis­tyy tänään – mukana useita kai­kil­le avoimia esi­tyk­siä

11:37
Mediat: Robert Helenius ottelee lokakuussa ex-maailmanmestari Deontay Wilderia vastaan

Mediat: Robert He­le­nius ottelee lo­ka­kuus­sa ex-maail­man­mes­ta­ri Deontay Wil­de­ria vastaan

11:05 3
Reippaat yli-iiläiset Malmihuhdan hillanpoimijaveljekset ovat huhkineet suolla jo sadan kilon edestä, hillarahoilla hankittiin jo motocross-pyörä – kuuntele hulvaton hyvän mielen haastattelu täältä

Reip­paat yli-ii­läi­set Mal­mi­huh­dan hil­lan­poi­mi­ja­vel­jek­set ovat huh­ki­neet suolla jo sadan kilon edestä, hil­la­ra­hoil­la han­kit­tiin jo mo­to­cross-pyö­rä – kuun­te­le hul­va­ton hyvän mielen haas­tat­te­lu täältä

04.08.2022 10:52 19
Arvio: Oulun teatterin Moninaisuuden näyttämö avaa virkistävästi, vaikka yleisöstä kuuluukin kuorsausta
Tilaajille

Arvio: Oulun teatterin Moninaisuuden näyttämö avaa virkistävästi, vaikka yleisöstä kuuluukin kuorsausta

13:25
Monien uusien koululaisten taival alkaa väistötiloissa – "Oulu on sen verran iso kaupunki, että kouluja täytyy remontoida jatkuvasti"
Tilaajille

Monien uusien kou­lu­lais­ten taival alkaa väis­tö­ti­lois­sa – "Oulu on sen verran iso kau­pun­ki, että kouluja täytyy re­mon­toi­da jat­ku­vas­ti"

10.08.2022 17:00 6
Kun suojatietä ei ylitetä enää puolijuoksua – ikääntyvä tarvitsee erilaisen kaupungin
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kun suojatietä ei ylitetä enää puolijuoksua – ikääntyvä tarvitsee erilaisen kaupungin

09.08.2022 20:00 10
Sivistys on taas arvossaan – antoisaa oppivuotta kaikille!
Tilaajille
Lukijalta
Kolumni
Mikko Kinnunen

Sivistys on taas arvossaan – antoisaa oppivuotta kaikille!

09.08.2022 16:00 2
Liikuteltavan pop up -hammashoitoyksikön käyttöä laajennetaan Oulun koululaisten hammastarkatuksissa
Forum24

Lii­ku­tel­ta­van pop up -ham­mas­hoi­to­yk­si­kön käyttöä laa­jen­ne­taan Oulun kou­lu­lais­ten ham­mas­tar­ka­tuk­sis­sa

09:21 1
Liki 2 300 ekaluokkalaista aloittaa koulutaipaleensa Oulussa tänään – eniten ekaluokkalaisia on Ritaharjun ja Hiukkavaaran kouluissa

Liki 2 300 eka­luok­ka­lais­ta aloit­taa kou­lu­tai­pa­leen­sa Oulussa tänään – eniten eka­luok­ka­lai­sia on Ri­ta­har­jun ja Hiuk­ka­vaa­ran kou­luis­sa

10.08.2022 06:03 4
Oululaista kulttuurihistoriaa halutaan koota kuvapankkiin – "Kuvaamattomia kohteita riittää"

Ou­lu­lais­ta kult­tuu­ri­his­to­riaa ha­lu­taan koota ku­va­pank­kiin – "Ku­vaa­mat­to­mia koh­tei­ta riit­tää"

06.08.2022 06:50 4
Oululainen Robert Fält opiskelee arkeologiaa ja etsii metalleja maastosta – löytämisen ilon lisäksi tärkeintä ovat tarinat esineiden takana

Ou­lu­lai­nen Robert Fält opis­ke­lee ar­keo­lo­giaa ja etsii me­tal­le­ja maas­tos­ta – löy­tä­mi­sen ilon lisäksi tär­kein­tä ovat tarinat esi­nei­den takana

05.08.2022 06:08
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Saija Hyvönen, Jouni Lohi

Kosteusvaurioiden riskit hallintaan – Tarvitaan tulosohjausta väestön terveydestä vastaaville laitoksille

07:00
"Lapsilta murtui jopa luita ja irtosi hiuksia tupoittain kun kuria luettiin" – Kalevan lukijoiden muistoissa osalle koulu oli kaamea koettelemus, toisille se toi tukea ja turvaa
Tilaajille

"Lap­sil­ta murtui jopa luita ja irtosi hiuksia tu­poit­tain kun kuria luet­tiin" – ­Ka­le­van lu­ki­joi­den muis­tois­sa osalle koulu oli kaamea koet­te­le­mus, toi­sil­le se toi tukea ja turvaa

10.08.2022 18:30 11
Valtionvarainministeri Saarikko: Kohtuuhintaisen sähkön saatavuus on yhteinen kansallinen asia

Val­tion­va­rain­mi­nis­te­ri Saa­rik­ko: Koh­tuu­hin­tai­sen sähkön saa­ta­vuus on yh­tei­nen kan­sal­li­nen asia

10.08.2022 22:18 30
Maya Korvelan oppivuodet ovat kaukaista menneisyyttä – Maya & Jam Group juhlistaa torstaina jo 25-vuotista taivaltaan
Tilaajille

Maya Kor­ve­lan op­pi­vuo­det ovat kau­kais­ta men­nei­syyt­tä – Maya & Jam Group juh­lis­taa tors­tai­na jo 25-vuo­tis­ta tai­val­taan

10.08.2022 19:00 4
Yle: Pyhäntäläinen ruokakonserni Fodelia on kasvattanut liikevaihtoaan alkuvuonna, mutta verkkokauppatoiminnoissa haetaan säästöjä

Yle: Pyhäntäläinen ruokakonserni Fodelia on kasvattanut liikevaihtoaan alkuvuonna, mutta verkkokauppatoiminnoissa haetaan säästöjä

12:54
"Valitettavasti emme olleet väärässä" – Suurlähettiläs Mikko Hautala kertoo Suomen ja Ruotsin kehottaneen Yhdysvaltoja keskittymään Venäjään jo keväällä 2021
Tilaajille

"Va­li­tet­ta­vas­ti emme olleet vää­räs­sä" – Suur­lä­het­ti­läs Mikko Hautala kertoo Suomen ja Ruotsin ke­hot­ta­neen Yh­dys­val­to­ja kes­kit­ty­mään Ve­nä­jään jo ke­vääl­lä 2021

10.08.2022 10:53 7
Luetuimmat
Limingassa sähkömopon ja kevytmoottoripyörän kolarissa kuoli yläkouluikäinen poika

Limingassa sähkömopon ja kevytmoottoripyörän kolarissa kuoli yläkouluikäinen poika

13:46
Ensi syksynä aloittavan Raksilan lukion rehtori on valittu, myös Kastelliin haetaan rehtoria

Ensi syksynä aloittavan Raksilan lukion rehtori on valittu, myös Kastelliin haetaan rehtoria

06:00 5
Tilaajille
IL: Fortum seisottaa voimalaitostaan, vaikka sähkön hinta on pilvissä – oululaisministeri Tuppurainen pyytänyt selvitystä

IL: Fortum seisottaa voimalaitostaan, vaikka sähkön hinta on pilvissä – oululaisministeri Tuppurainen pyytänyt selvitystä

12:14 25
OYSin päivystyksessä on kärsitty kesällä poikkeuksellisen kovista ruuhkista – jatkohoitoon pääsyä jouduttu odottamaan jopa toista vuorokautta

OYSin päivystyksessä on kärsitty kesällä poikkeuksellisen kovista ruuhkista – jatkohoitoon pääsyä jouduttu odottamaan jopa toista vuorokautta

06:00 17
Tilaajille
Voimakkaat räjähdykset lentotukikohdassa Krimillä näyttävät tuhonneen toistakymmentä Venäjän sotilaskonetta – WP: Iskun takana Ukrainan erikoisjoukot

Voimakkaat räjähdykset lentotukikohdassa Krimillä näyttävät tuhonneen toistakymmentä Venäjän sotilaskonetta – WP: Iskun takana Ukrainan erikoisjoukot

09:04 5
Karhunkaatoluvilla tehdään temppuja – valitus voi estää karhujahdin tänä syksynä
Pääkirjoitus

Karhunkaatoluvilla tehdään temppuja – valitus voi estää karhujahdin tänä syksynä

10.08.2022 20:00 10
Tilaajille
KRP epäilee: Eduskunnan palvelunestohyökkäys toteutettiin kymmenistä IP-osoitteista ulkomailta

KRP epäi­lee: Edus­kun­nan pal­ve­lun­es­to­hyök­käys to­teu­tet­tiin kym­me­nis­tä IP-osoit­teis­ta ul­ko­mail­ta

10.08.2022 19:19
Oululainen Iiro Karppinen pelasi jalkapalloa maalivahtina, mutta torjuminen vaihtui nopeasti telinevoimisteluun: "Tykkäsin roikkua ja rimpuilla ylärimassa"
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Iiro Karp­pi­nen pelasi jal­ka­pal­loa maa­li­vah­ti­na, mutta tor­ju­mi­nen vaihtui no­peas­ti te­li­ne­voi­mis­te­luun: "Tyk­kä­sin roikkua ja rim­puil­la ylä­ri­mas­sa"

10.08.2022 18:31
Alppilassa Kemintien alta kulkeva Tervahovintien alikulku remonttiin – vaihtoehtoinen reitti käytössä pari viikkoa

Alp­pi­las­sa Ke­min­tien alta kulkeva Ter­va­ho­vin­tien ali­kul­ku re­mont­tiin – vaih­to­eh­toi­nen reitti käy­tös­sä pari viikkoa

10.08.2022 12:58 5
Nal­li­ka­ri, hiekkasärkät ja yli 120 muuta ui­ma­ran­taa – Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on
Tilaajille

Nal­li­ka­ri, hiek­ka­sär­kät ja yli 120 muuta ui­ma­ran­taa – Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

01.08.2022 10:39 15
Kaleva Live: Katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiempien lähetysten tallenteet
Livet ja podcastit

Kaleva Live: Katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiem­pien lä­he­tys­ten tal­len­teet

11.02.2022 10:55 17
Kärpät aloittaa kauteen valmistautumisensa torstaina Virroilla KalPaa vastaan – Kaleva näyttää tilaajilleen joukkueen kaikki harjoituskauden kotipelit

Kärpät aloit­taa kauteen val­mis­tau­tu­mi­sen­sa tors­tai­na Vir­roil­la KalPaa vastaan – Kaleva näyttää ti­laa­jil­leen jouk­kueen kaikki har­joi­tus­kau­den ko­ti­pe­lit

08.08.2022 10:00 20
Kaleva Live: Midnight Sun Gamesin päätöspäivänä ratkaistiin turnauksen voittajat – katso ratkaisuhetket tallenteena

Kaleva Live: Mid­night Sun Gamesin pää­tös­päi­vä­nä rat­kais­tiin tur­nauk­sen voit­ta­jat – katso rat­kai­su­het­ket tal­len­tee­na

24.07.2022 09:00
Kaleva Live: Yöttömän yön turnauksen toinen kisapäivä käynnistyi – katso tallenne täältä

Kaleva Live: Yöt­tö­män yön tur­nauk­sen toinen ki­sa­päi­vä käyn­nis­tyi – katso tal­len­ne täältä

23.07.2022 10:00

Kaleva Live: Mid­night Sun Games start­ta­si Lapin Ur­hei­lu­opis­tol­la – katso e-ur­hei­lu­tur­nauk­sen avaus­päi­vän tal­len­ne täältä

22.07.2022 16:00 7
Koulujen alkaessa myös kymmenet ukrainalaislapset suuntaavat reppuineen Oulun kouluihin – 9-vuotias harkovalainen Anastasia Khudyaeva on yksi heistä
Tilaajille

Kou­lu­jen al­kaes­sa myös kym­me­net uk­rai­na­lais­lap­set suun­taa­vat rep­pui­neen Oulun kou­lui­hin – 9-vuo­tias har­ko­va­lai­nen Anas­ta­sia Khu­dyae­va on yksi heistä

10.08.2022 06:00 5
Pojat-elokuva veti jalkapalloammattilaisuudesta haaveilleen Vesa-Matti Loirin näyttämölle
Tilaajille

Pojat-elokuva veti jalkapalloammattilaisuudesta haaveilleen Vesa-Matti Loirin näyttämölle

10.08.2022 17:10
Lukiot voivat joutua järjestämään kursseja etänä, jos opettajapulaa ei ratkaista – "Jotkut kunnat ovat todella tiukassa tilanteessa"
Tilaajille

Lukiot voivat joutua jär­jes­tä­mään kurs­se­ja etänä, jos opet­ta­ja­pu­laa ei rat­kais­ta – "Jotkut kunnat ovat todella tiu­kas­sa ti­lan­tees­sa"

10.08.2022 06:00 15
Leffavieras: Iranilaiselokuva muistuttaa, että kuolemanrangaistus on lopullinen
Tilaajille

Leffavieras: Iranilaiselokuva muistuttaa, että kuolemanrangaistus on lopullinen

10.08.2022 15:10 1
Lukijoiden mielipiteet
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Saija Hyvönen, Jouni Lohi

Kos­teus­vau­rioi­den riskit hal­lin­taan – Tar­vi­taan tu­los­oh­jaus­ta väestön ter­vey­des­tä vas­taa­vil­le lai­tok­sil­le

07:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työn­ha­kua 64-vuo­tiaa­na – Uuden työn­ha­ku­mal­lin su­den­kuo­pat as­kar­rut­ta­vat

10.08.2022 07:30 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pekka Aittakumpu

Lap­si­li­sät tar­vit­se­vat pysyvän ko­ro­tuk­sen

10.08.2022 07:00 8
Tilaajille
Mihin mustaan aukkoon valuu aika, kun se ei tunnu enää riittävän mihinkään?
Tilaajille
Essee
Yrjö Rautio

Mihin mustaan aukkoon valuu aika, kun se ei tunnu enää riittävän mihinkään?

07.08.2022 09:00 1
JymyJussit sai revanssin loppukauden ilman Määttää pelaavasta KeKi:stä – "Pelillisesti Onni on luonnollisesti menetys"
Tilaajille

JymyJussit sai revanssin loppukauden ilman Määttää pelaavasta KeKi:stä – "Pelillisesti Onni on luonnollisesti menetys"

09.08.2022 22:17 2
HS: Poliisi keskeytti esitutkinnan Suviseurojen yhteydessä epäillystä ympäristörikkomuksesta

HS: Poliisi kes­keyt­ti esi­tut­kin­nan Su­vi­seu­ro­jen yh­tey­des­sä epäil­lys­tä ym­pä­ris­tö­rik­ko­muk­ses­ta

10.08.2022 11:03 16